Uanmodet telefonsalg – Sikring av forbrukerrettigheter ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler

I dagens moderne samfunn blir vi stadig mer utsatt for ulike former for markedsføring og salg. En av disse er telefonsalg, der den næringsdrivende tar kontakt med forbrukeren uanmodet for å presentere tilbud. For å sikre forbrukernes rettigheter og skape en trygg handelspraksis, har lovgiveren utarbeidet klare retningslinjer for denne typen salg, som er nedfelt i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, også kjent som angrerettsloven, § 10.

Hovedmålet med § 10 er å sikre at forbrukerne får nødvendig informasjon og tid til å vurdere tilbudet før de blir bundet av avtalen. Den næringsdrivende som foretar telefonsalget er pålagt å bekrefte tilbudet skriftlig på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Dette gir forbrukeren en mulighet til å sette seg inn i tilbudet og gjøre en informert kjøpsbeslutning uten å bli presset til rask aksept.

Forbrukeren blir ikke bundet av avtalen før tilbudet er akseptert skriftlig. Den næringsdrivende har en opplysningsplikt om at skriftlig aksept er et gyldighetsvilkår, og dette må klart fremkomme i bekreftelsen som sendes til forbrukeren. Dette gir forbrukeren en trygghet om at avtalen ikke er bindende før de har gitt sin skriftlige aksept.

Det er viktig å merke seg at § 10 ikke gjelder ved salg av avisabonnement eller salg fra frivillige organisasjoner. Dette er en nødvendig avgrensning for å unngå unødvendige begrensninger i salgspraksisen for visse organisasjoner som driver veldedig arbeid.

Lovgiveren har også gitt departementet myndighet til å stille krav om registrering i frivillighetsregisteret etter frivillighetsregisterloven for å bli regnet som en frivillig organisasjon. Dette er en ytterligere sikkerhet for å unngå misbruk av unntaksregelen.

Gjennom § 10 blir forbrukernes interesser ivaretatt på en god måte. Den næringsdrivende er pålagt å gi alle nødvendige opplysninger om tilbudet, og forbrukeren har rett til å angre på avtalen dersom den ikke skulle være ønskelig. Forbrukerombudet har også påpekt viktigheten av at reglene om skriftlig aksept bør omfatte tilfeller der forbrukeren ringer den næringsdrivende, og den næringsdrivende benytter sjansen til å markedsføre andre varer eller tjenester. Dette er et viktig poeng, da forbrukeren bør ha full oversikt og kontroll over avtaler som inngås i slike situasjoner.

Samlet sett er § 10 et viktig bidrag for å sikre forbrukernes rettigheter ved uanmodet telefonsalg. Ved å pålegge den næringsdrivende å bekrefte tilbudet skriftlig og gi forbrukeren tid til å vurdere avtalen, skapes det en balanse mellom næringsdrivendes interesser og forbrukernes beskyttelse. Gjennom tydelige retningslinjer og forskrifter sørger loven for en ansvarlig og trygg handelspraksis som ivaretar både næringsdrivende og forbrukere på en rettferdig måte.

Ring oss