Uskifte og Gaveoverføringer: En Dyptgående Tolkning av Arveloven

Å navigere i arvejungelen kan være både utfordrende og komplisert, spesielt når man står overfor konseptet uskifte. Ett av de mest diskuterte områdene innen dette feltet er gaver gitt av gjenlevende i uskifte. Dagens blogginnlegg vil fokusere på å avklare dette komplekse juridiske aspektet i lys av arveloven.

Gaver fra Gjenlevende i Uskifte: En Oversikt

Arveloven § 19 første ledd er klar: gjenlevende kan ikke gi bort fast eiendom eller gaver som står i mishøve til boets størrelse uten samtykke fra arvingene. Med andre ord, verdien av gaven må være i samsvar med verdien av boet, og uten samtykke fra arvingene, kan gaver som overskrider denne grensen omstøtes.

Det antas at gaveoverføringer på rundt 20% av boets midler vil stå i fare for å bli omstøtt. Dette er en viktig tommelfingerregel for å unngå potensielle juridiske konflikter.

Omstøtelse og Konsekvenser

Hva skjer om en slik gave likevel er gitt? Hvis mottakeren forstod eller burde ha forstått at den gjenlevende ektefellen ikke hadde rett til å gi gaven, kan gaven omstøtes. Manglende kunnskap om forbudet mot denne type gaver etter § 19 vil ikke være av betydning. Dette er et viktig punkt å merke seg for både gjenlevende og potensielle mottakere av slike gaver.

Tvilstilfeller oppstår særlig der det er betalt vederlag for en eiendom, men det er usikkerhet knyttet til om overføringen hadde et gaveelement. Disse situasjonene kan være spesielt utfordrende å navigere.

Når og Hvordan Reise Søksmål

Søksmål om omstøtelse må reises innen ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaveoverføringen. Det er viktig å merke seg at det ikke kreves at arvingene skal vite at gaveoverføring har skjedd. Det er tilstrekkelig at “arvingene – bedømt ut fra hva alminnelige, forstandige personer forstår – vet så mye at de har grunn til å aksjonere”, ifølge Høyesteretts dom Rt. 1997 s. 1037.

Ring oss