Vandelskrav ved advokatvirksomhet

Vandelskrav ved advokatvirksomhet

For å være eier eller inneha verv som styremedlem eller varamedlem i et
advokatforetak stilles det krav om at vedkommende må utøve en «vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapet», jf. domstolloven § 231 andre ledd første punktum. Bestemmelsen stiller ikke krav om at vedkommende må være advokat, og andre enn advokater har derfor også anledning til å være eier eller inneha verv som styremedlem eller varamedlem i et advokatforetak.


Advokater skal til enhver tid tilfredsstille kravene til å utøve advokatvirksomhet, uansett hvilken rolle de måtte ha. Gjennom reglene om vilkår for advokatbevilling vil advokater som er eier eller innehar annen rolle i ledelsen være underlagt krav om hederlig vandel, i tillegg til at det stilles krav om at vedkommende ikke må anses uskikket, uverdig eller mangle nødvendig tillit, jf. domstolloven § 220 fjerde ledd, jf. § 230. Det følger av domstolloven § 220 fjerde ledd første punktum at krav om hederlig vandel skal dokumenteres ved fremleggelse av ordinær
politiattest. For eiere, styremedlemmer, daglig leder og andre i ledelsen uten advokatbevilling, stilles det ingen slike krav.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av krav som skal sikre at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling har hederlig vandel og ikke må anses uskikket. NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet er til behandling i departementet og forslaget til ny lovbestemmelse som nå sendes på høring vil bli tatt inn i arbeidet med ny advokatlov.

Du kan følge saken på departementets nettside.

Ring oss