Våpenloven §5 regulerer løyve til å erverve eller ha skytevåpen

Våpenloven §5 regulerer løyve til å erverve eller ha skytevåpen. Det er kun tillatt å ha skytevåpen dersom man har løyve fra politiet. Samtidig må man sørge for at den som skal erverve våpenet også har løyve fra politiet.

Det er visse unntak fra kravet om løyve, men dette gjelder kun for spesielle tilfeller som er nevnt i lovens §§10, 12 eller 13. For øvrig kan ikke politiet gi løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette visse typer skytevåpen.

Disse typene inkluderer heilautomatiske skytevåpen, skytevåpen som er kamuflert som andre gjenstander, halvautomatiske rifler som opprinnelig var konstruert for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet, skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen, og andre skytevåpen enn de som er nevnt i nummer 1 til 4, som saknar en lovlig bruk, eller som har særskilt farlige egenskaper.

Kongen kan gi forskrift om hva slags skytevåpen som ikke er tillatt etter andre ledd nummer 5, og kan også gi unntak fra løyveplikten etter første ledd samt registreringsplikt for skytevåpen som er unnateke fra løyveplikten.

Våpenloven §5 er viktig for å regulere tilgangen til skytevåpen, og det er avgjørende at den følges for å sikre trygghet og redusere risikoen for vådeskudd og kriminalitet. Det er også viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer eller forskrifter knyttet til loven, slik at man alltid holder seg oppdatert på gjeldende regler og krav.

Ring oss