Veiledning om fremgangsmåten ved fremsettelse av konkursbegjæring etter konkursloven § 63

For arbeidstakere som står overfor en arbeidsgiver som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser, kan begjæring om konkurs være et nødvendig skritt for å sikre sine rettigheter. Denne bloggposten gir en detaljert oversikt over prosessen for å fremsette en konkursbegjæring etter konkursloven § 63, og de juridiske trinnene som må følges nøye.

1. Send påkrav (krav om utbetaling av lønn)

Når arbeidsgiver ikke overholder lønnsutbetalinger eller feriepengeforpliktelser på avtalt tidspunkt, må arbeidstakeren umiddelbart kreve betaling ved å sende et kravsbrev, også kjent som påkrav. Dette påkravet bør sendes rekommandert, slik at det kan dokumenteres at arbeidsgiveren er pålagt å betale lønnen. Det er også vanlig å gi arbeidsgiveren en kort frist (1-2 uker) fra datoen påkravet ble sendt for å betale det skyldige beløpet.

2. Forkynn konkursvarsel

Hvis arbeidsgiveren ikke betaler i henhold til påkravet, må arbeidstakeren deretter sende en betalingsoppfordring, kjent som konkursvarsel, for forkynnelse. Dette kan gjøres tidligst 4 uker etter at påkravet ble sendt til arbeidsgiveren. I konkursvarselet må arbeidsgiveren, i samsvar med loven, gis en frist på to uker til å betale den utestående lønnen og eventuelle feriepenger. I tillegg skal arbeidsgiveren informeres om arbeidstakerens rett til å begjære konkurs dersom betaling ikke mottas innen fristens utløp, og at insolvens generelt antas å foreligge.

3. Fremsett konkursbegjæring

Dersom arbeidsgiveren fortsatt ikke har betalt innen to ukers fristen etter konkursvarslet, må en konkursbegjæring sendes til retten. Retten må motta begjæringen innen to uker etter at den to ukers fristen i konkursvarslet utløper, det vil si før kontortiden på siste fristdag. Dersom dette tidspunktet passeres, må konkursvarslet forkynnes på nytt. Det er verdt å merke seg at arbeidstakeren er unntatt fra kravet om å stille garanti for boets kostnader.

4. Innsending av konkursbegjæring

Begjæring om konkurs må sendes til den tingretten som har jurisdiksjon over arbeidsgiverens geografiske område. Dersom det er usikkerhet om dette, bør arbeidstakeren kontakte retten for å få klarhet i hvilken rettskrets arbeidsgiveren hører til.

Konkursbegjæringen må fremsettes skriftlig og inkludere alle nødvendige opplysninger. Dette innebærer en kort beskrivelse av situasjonen, størrelsen og forfallstidspunktet for lønnskravet, samt størrelsen og opptjeningstiden for feriepengekravet. Alle vedlegg må sendes i fem eksemplarer.

5. Dokumentasjon og kontakt

I tillegg til konkursbegjæringen må arbeidstakeren inkludere dokumentasjon som bekrefter arbeidsgiverens organisasjonsnummer og styrelederens identitet. Arbeidsgivere som ikke er selskaper, må inkludere arbeidsgiverens fødselsnummer. Dokumentasjon kan innhentes fra Brønnøysundregistrene eller Skatteetaten.

Det er også nødvendig å inkludere kopier av påkravet og forkynnelsen av konkursvarselet som tidligere ble sendt til arbeidsgiveren i samsvar med konkursloven § 63.

For å hjelpe i denne prosessen, kan arbeidstakere søke juridisk bistand fra en advokat, eller kontakte retten som også har en veiledningsplikt. Nødvendige omkostninger til advokat vil normalt bli dekket av lønnsgarantiordningen eller konkursboet som en del av massekravene. Arbeidstakere som er medlemmer av en fagforening, kan også få hjelp fra fagforeningen til å fremme konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Ring oss