Etter at du har søkt om rettferdsvederlag

Når du har sendt inn søknaden din om rettferdsvederlag, er det naturlig å være nysgjerrig på hvordan saksbehandlingen vil foregå. Her vil vi gi deg en oversikt over prosessen etter at du har sendt inn søknaden.

Etter å ha mottatt søknaden din, vil du innen fire uker motta et mottaksbrev fra oss. Dette brevet vil bekrefte at vi har mottatt søknaden din, og det vil gi deg en oversikt over hvordan vi har forstått søknaden. I tillegg vil det stå informasjon om eventuell ekstra dokumentasjon som må sendes inn, samt estimert tid for saksbehandling. I de fleste tilfeller vil du også bli bedt om å fylle ut et fullmaktsskjema og returnere det til oss.

Dersom søknaden din ikke kan vurderes etter rettferdsvederlagsordningen, vil du motta et vedtak om avvisning av søknaden. Dette skjer dersom grunnlaget for søknaden din klart ikke fører frem i henhold til fast praksis. I slike tilfeller blir saken avsluttet uten videre behandling.

De fleste søknader sendes til relevante faginstanser for vurdering. Avhengig av hva søknaden omhandler, kan dette være instanser som Utdanningsdirektoratet eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I mottaksbrevet vil du få informasjon om hvilke faginstanser din sak er sendt til.

Faginstansene innhenter dokumentasjon fra de offentlige instansene som du har kritisert i søknaden din. Deretter utarbeider de en uttalelse hvor de vurderer om du har vært utsatt for kritikkverdige forhold, og gir anbefalinger om rettferdsvederlag bør innvilges eller ikke. Disse uttalelsene blir deretter sendt til oss.

Når vi har mottatt uttalelser fra alle faginstansene, skriver vi en innstilling som inkluderer deres uttalelser samt våre egne vurderinger av saken. Denne innstillingen blir deretter sendt til Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, som har ansvaret for å avgjøre saken. Samtidig sender vi deg et informasjonsbrev som bekrefter at saken er ferdig utredet og sendt til utvalget.

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag vil behandle saken din uavhengig og kan komme til en annen konklusjon enn faginstansene og Sivilrettsforvaltningen har anbefalt. Utvalget avgjør om du får rettferdsvederlag og eventuelt hvor mye. Når vedtaket er fattet, vil det bli sendt til deg, og eventuelle rettferdsvederlag vil bli utbetalt.

Viktig å merke seg er at saksbehandlingstiden for denne prosessen er ca. to år.

Ring oss