Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – Et rammeverk for et forsvarlig arbeidsmiljø

Formålet med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, heretter referert til som forskriften, er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er av stor betydning, gitt den innflytelsen arbeidsmiljøet har på den enkelte arbeidstakers fysiske og psykiske helse.

Forskriften fremhever viktigheten av å sikre arbeidstakernes helse gjennom systematisk og proaktiv planlegging. Ifølge forskriften (§ 1-1) skal kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak gjennomføres før aktiviteten igangsettes. Dette er en sentral del av å opprette et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Det understreker nødvendigheten av å være proaktiv, og å sette inn tiltak for å forhindre potensielle skader eller sykdommer før de oppstår.

En annen vesentlig del av forskriften er medvirkning fra arbeidstakerne og deres representanter. Ifølge forskriften skal de gis mulighet til å påvirke hvordan arbeidet organiseres og tilrettelegges, og de skal også gis nødvendig informasjon og opplæring. Dette sikrer at alle arbeidstakere er godt informert og rustet til å utføre sitt arbeid på en sikker og effektiv måte.

Forskriften (§ 1-2) gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter. Det er verdt å merke seg at enkelte deler av forskriften ikke gjelder for petroleumsvirksomhet til havs eller virksomhet på landanlegg.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført (§ 1-3). Det er også spesifiserte bestemmelser for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, samt leger i forbindelse med meldeplikt.

Dette understreker igjen viktigheten av at arbeidsgivere tar ansvaret for å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, samtidig som det også fremhever arbeidstakernes rett og plikt til å medvirke i dette arbeidet.

Ring oss