Når kan samfunnsstraff idømmes?

Når kan samfunnsstraff idømmes

Reglene om samfunnsstraff finner du i Straffeloven kapittel 8 og vilkårene finner du i straffeloven § 48.

Straffeloven § 48. Vilkår for å idømme samfunnsstraff

Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når

a)det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år,
b)hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og
c)lovbryteren samtykker og har bosted i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.

Første ledd bokstav a kan fravikes når den straff som ellers ville ha blitt idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget, når lovbryteren er under 18 år, og ellers når sterke grunner taler for at samfunnsstraff idømmes.

Ring oss