Overføring til et annet fengsel

En innsatt kan overføres til et annet fengsel uten selv å ha søkt når:

a) det er sannsynlig at innsatte har begått eller vil begå en straffbar handling,
b) det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen,
c) dette er nødvendig for å hindre at innsatte, til tross for at adferdssamtale er gjennomført, fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en særlig negativ måte,
d) overføring er nødvendig for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengslet,
e) bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold eller plassmangel gjør det nødvendig,
f) når særlige forhold foreligger som gjør overføring nødvendig av hensyn til en tilsatt eller vedkommendes tjenesteutøvelse eller omstendighetene for øvrig gjør det påkrevet, eller
g) det er nødvendig for å unngå en uheldig sammensetning av innsatte.

Dette fremgår av straffegjennomføringsloven § 14, første ledd.

Ring oss