Stevning

Hva er en stevning? en stevning er et dokument som igangsetter en rettsprosess. Det er forskjellige regler som sier noe om hva en stevning skal inneholde. I tvisteloven § 9-2 fremgår det hva en stevning skal inneholde.

§ 9-2. Sak reises. Stevningen

(1) Sak reises ved stevning til retten. Stevningen inngis skriftlig eller muntlig etter § 12-1 annet ledd.
(2) Stevningen skal angi
a)domstolen,
b)navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger,
c)det krav som gjøres gjeldende, og en påstand som angir det domsresultat saksøkeren krever,
d)den faktiske og rettslige begrunnelse for kravet,
e)de bevis som vil bli ført,
f)grunnlaget for at retten kan behandle saken dersom det kan være tvil om dette, og
g)saksøkerens syn på den videre behandling av saken, herunder avtaler som kan få betydning for behandlingen.
(3) Stevningen skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken for partene og retten. Krav, påstand samt faktisk og rettslig begrunnelse skal være slik angitt at saksøkte kan ta stilling til kravene og forberede saken. Saksøkerens argumentasjon skal ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta disse hensyn. Stevningen skal gi retten grunnlag for å vurdere sin domsmyndighet og gi de nødvendige opplysninger for å få den forkynt og for å få kontaktet partene.
(4) Reises sak for å få overprøvd dom i forliksrådet eller tvistenemndsvedtak som får virkning som dom hvis det ikke bringes inn for domstolene, er det tilstrekkelig å oversende avgjørelsen til retten og angi at den ønskes overprøvd, den endring som kreves, og hva som menes å være feil ved avgjørelsen. Retten skal innhente dokumentene fra den instans som har truffet avgjørelsen. For tvangsvedtak som retten prøver etter kapittel 36, gjelder § 36-2 første ledd for hvordan sak reises.

Trenger du hjelp til å skrive stevning i en sak? kontakt oss på 751 75 800

Ring oss