§ 64.Konkursbegjæring og sikkerhet: En gjennomgang av begrensningene

Er kreditorfordringen forsvarlig sikret, kan det da åpnes konkurs? I § 64 i konkursloven finner vi visse restriksjoner for når en insolvent skyldner kan tvinges inn i konkurs. Her belyser vi de nødvendige elementene som må være til stede for at en konkursbegjæring skal kunne aksepteres, selv i møte med en insolvent skyldner.

Sikkerhet som skjold mot konkurs:

Når en fordringshaver har et forsvarlig pant i skyldnerens eiendeler, tårner spørsmålet seg opp: kan en insolvent skyldner fremdeles bli drevet mot konkurs? Konkurslovens § 64 definerer klare situasjoner der konkurs ikke kan initiere på grunnlag av fordringer som allerede er adekvat sikret. Denne paragrafen setter i hovedsak opp tre hovedscenarier der konkursbegjæringen stanses.

Kompleksitet i praktisk anvendelse:

Det virker åpenbart ved første øyekast: en grundig panterett i skyldnerens eiendeler burde være tilstrekkelig til å avverge en konkursbegjæring, spesielt hvis skyldneren befinner seg i en økonomisk hengemyr. Men som med mange juridiske forhold, ligger djevelen i detaljene. Realiteten er at det er vanskelig å fastslå hva som utgjør en “betryggende” sikkerhet i praksis. Dette spennende gråområdet blir belyst i rettspraksisen, der Høyesterett i saker som Rt-1956-300 har drøftet nødvendigheten av sterkt bevis for at pantet faktisk gir en adekvat sikring.

Tidspunktets betydning:

Spørsmålet om hvorvidt en sikkerhet er tilstrekkelig må vurderes på tidspunktet konkursbegjæringen skal vurderes. Dette har blitt underbygget i saker som Rt-1994-441. Avgjørelsen om konkursåpning må knyttes til tidspunktet for rettens vurdering, og en sikkerhet som ble betraktet som “betryggende” på et tidligere tidspunkt, kan ha endret status ved rettens beslutning.

Unntakene og veien fremover:

Det er bemerkelsesverdig at konkurslovens § 64 legger visse unntak for regelen. For eksempel kan tredjemannspanterett føre til en konkursbegjæring, men også her finnes det nyanser. En panthaver kan fremdeles ikke initiere en konkurs dersom det ville være i strid med betingelsene for sikkerhetsstillelsen. Dette understreker kompleksiteten i konkurshåndtering og rettighetene til både kreditorer og skyldnere.

Konkurshåndtering innebærer en nøye balanse mellom rettighetene til kreditorer og skyldnere. Konkurslovens § 64 gir noen nødvendige grenser for når en konkursbegjæring kan stanses, under visse sikkerhetsforhold. Men som med mange juridiske spørsmål, er praksisen ikke alltid svart-hvitt. Utfallet kan variere avhengig av kompleksiteten i pantenes art og tidspunktet for rettens beslutning.

Ring oss