Arbeidsmiljøutvalg og viktigheten av representasjon

I samsvar med Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er opprettelsen av et arbeidsmiljøutvalg nødvendig i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-1. Arbeidsmiljøutvalget består av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Avgjørelsen om opprettelse av et arbeidsmiljøutvalg baseres på det gjennomsnittlige antallet arbeidstakere i løpet av det siste kalenderåret. Ved beregningen inkluderes alle som arbeider minst 20 timer i uken.

Arbeidsgiveren utpeker sine representanter i utvalget. Det er imidlertid en bestemmelse om at arbeidsgiveren, den som leder virksomheten på arbeidsgiverens vegne, eller en representant fra den øverste ledelsen alltid skal være medlem av arbeidsmiljøutvalget.

Hovedverneombudet er en av arbeidstakernes representanter i utvalget og har stemmerett. Dersom det er flere hovedverneombud i virksomheten, velger de en felles representant. Hvis det bare er ett verneombud i virksomheten, skal det være medlem av utvalget. Arbeidstakerne velger sine øvrige representanter ved flertallsvalg. Det er kun ansatte i virksomheten som kan velges.

Personale i bedriftshelsetjenesten, i tråd med arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som representanter for hverken arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden. Imidlertid skal minst én representant fra bedriftshelsetjenesten være fast medlem av utvalget.

Opprettelsen av et arbeidsmiljøutvalg sikrer at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert og har en stemme når det gjelder arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette legger grunnlaget for et konstruktivt samarbeid og bidrar til at viktige beslutninger tas med hensyn til sikkerhet, trivsel og helse på arbeidsplassen.

Ring oss