Daglig leder i stiftelser: Ansvar og myndighet i henhold til Stiftelsesloven §34 og §35

Stiftelser er organisasjoner som har som formål å forvalte en formue eller drive en bestemt virksomhet til beste for et definert formål. I stiftelser spiller daglig leder en sentral rolle i den operative ledelsen av virksomheten. Stiftelsesloven har bestemmelser som regulerer daglig leders rolle, myndighet og ansvar. I denne bloggposten skal vi se nærmere på Stiftelsesloven §34 og §35, som omhandler daglig leders stilling og oppgaver i stiftelser.

Stiftelsesloven §34 – Ansettelse av daglig leder:
I henhold til Stiftelsesloven §34 kan styret i en stiftelse ansette en daglig leder, med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Dette gir styret fleksibilitet til å utnevne en person som skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet. Det er imidlertid viktig å merke seg at i næringsdrivende stiftelser nevnt i §4 annet ledd bokstavene a og b, som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, er det pålagt å ha en daglig leder. I slike tilfeller kan daglig leder ikke velges til styreleder. Dette skillet mellom rollene sikrer en tydelig ansvarsfordeling mellom daglig leder og styret.

Stiftelsesloven §35 – Daglig leders myndighet og ansvar:
Stiftelsesloven §35 fastsetter daglig leders myndighet og ansvar i en stiftelse. Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og er pålagt å følge retningslinjene og påleggene gitt av styret. Den daglige ledelsen omfatter vanligvis ordinære saker, men ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning for stiftelsen.

En av de sentrale oppgavene til daglig leder er å sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er forsvarlig. Dette innebærer at daglig leder har et ansvar for å sikre at stiftelsen oppfyller økonomiske krav og at den forvalter formuen på en betryggende måte.

Selv om daglig leder har betydelig myndighet og ansvar i den daglige driften av stiftelsen, er det viktig å merke seg at det er visse begrensninger. Saker som er av uvanlig art eller stor betydning, bør forelegges for styret for beslutning. Dette sikrer at viktige avgjørelser tas på et overordnet nivå og involverer styret som kollektivt organ.

Ring oss