Kan arbeidsmiljøloven fravikes?

Mange lover og lovbestemmelser kan fravikes ved avtale. Disse kaller vi deklaratoriske lover eller lovbestemmelser. De lover eller lovbestemmelser som ikke kan fravikes kaller vi for preseptoriske. Noen lover er preseptoriske (ufravikelige) bare til fordel for den ene parten, som oftest den svake part. Et eksempel på dette er husleieloven som ikke kan fravikes til ulempe for leietaker.

Hva da med arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljøloven er, slik som husleieloven, preseptorisk til fordel for arbeidstaker. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven (aml) § 1-9 og betyr at man bare kan fravike arbeidsmiljøloven hvor det gir arbeidstaker bedre betingelser enn loven ville gitt.

Arbeidsmiljøloven § 1-9. Ufravikelighet

Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

Har du en konflikt etter arbeidsmiljøloven? Send oss en gratis henvendelse her: GRATIS VURDERING

Ring oss