Maksimalsatser for for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader

maks inkasso

Det følger av Forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) kapittel 2 hva som er den maksimale erstatningsplikten for utenrettslige inndrivingskostnader.

§ 2-2. Maksimalsatser for enkle saker

Maksimale beløpssatser for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader er for det enkelte krav:

for krav t.o.m. kr2 5000,5ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr10 0001ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr50 0002ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr250 0004ganger inkassosatsen
for krav over kr250 0008ganger inkassosatsen

Dersom hele eller mer enn halvparten av et krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene legges til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift.

Med krav menes hovedkravet med tillegg av renter påløpt før forfall, men uten tillegg av renter påløpt etter forfall og inndrivingskostnader. Avtales det et nytt og senere forfallstidspunkt, legges det nye forfallstidspunktet til grunn. Det skal likevel aldri tas hensyn til renter som er påløpt etter at fordringshaveren har engasjert en inkassator til å drive inn kravet.

Ved beregningen av maksimalsatsene anvendes inkassosatsen på det tidspunktet hovedkravet dekkes.

§ 2-3. Maksimalsatser for tyngre saker

Dersom skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring, jf. annet ledd, med mer enn 28 dager, er de maksimale beløpssatsene for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader for det enkelte krav:

for krav t.o.m. kr2 5001ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr10 0002ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr50 0004ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr250 0008ganger inkassosatsen
for krav over kr250 00016ganger inkassosatsen

Dersom hele eller mer enn halvparten av et krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene legges til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift.

Maksimalsatsene etter første ledd kommer bare til anvendelse dersom betalingsoppfordringen tilfredsstiller kravene i inkassoloven § 10 og er sendt etter at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i en purring som er sendt etter forfall og som angir kravets størrelse og hva kravet gjelder, eller i et inkassovarsel etter inkassoloven § 9. En betaling anses å ha skjedd den dag betalingsoppdrag ble innlevert til post eller bank.

§ 2-2 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Les i forskriften for å få med deg unntak og presiseringer

Ring oss