Mangler ved fast eiendom – hva utgjør en mangel – bustadoppføringsloven

Mangler ved fast eiendom - hva utgjør en mangel - bustadoppføringsloven

Hva som utgjør en mangel kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere.

Bustadoppføringsloven § 25 angir at

“Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.”

Ring oss