Tvisteløsningsnemnda i Arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda spiller en vesentlig rolle i Norges arbeidsliv, og er en instans som er satt til å løse konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Nemnda, som er definert i “Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven” (FOR-2005-12-16-1569), har gjennomgått en rekke endringer siden den første gang ble fastsatt i 2005, og gjennom dette innlegget skal vi se nærmere på dets viktigste funksjoner og reguleringer.

Tvisteløsningsnemnda er en uavhengig og objektiv enhet som er sammensatt av representanter fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Nemnda består av en leder, inntil to nestledere, og seks ordinære faste medlemmer som oppnevnes av Kongen (§ 1). Disse medlemmene har en funksjonstid på tre år, og deres utnevnelse baserer seg på forslag fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er viktig å merke seg at leder og nestleder skal ha juridisk embetseksamen og særskilt innsikt i arbeidslivsspørsmål.

Når det kommer til hvordan nemnda opererer i hver enkelt sak, skal saken ledes av enten lederen eller en av nestlederne. I tillegg vil det være ett fast medlem fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i nemnda (§ 2). Denne strukturen sikrer balansert representasjon fra begge parter i hver sak, og fremmer rettferdighet og objektivitet.

Sekretariatet for nemnda er Direktoratet for arbeidstilsynet, som forbereder sakene og innkaller til møte når det er nødvendig (§ 3). Denne sentrale rollen sikrer at nemnda har den administrative støtten den trenger for å utføre sin oppgave effektivt.

Forskriften fastsetter også viktige frister for å fremme en sak for tvisteløsningsnemnda. En sak må reises senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag har kommet frem til arbeidstaker (§ 4). Dette sikrer at saker blir håndtert i en rettidig og effektiv måte.

Nemnda har også særskilte prosedyrer for å behandle saker. Saker skal fremmes skriftlig av enten arbeidstaker eller arbeidsgiver. Vedtak i nemnda fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes (§ 5).

Det er viktig å merke seg at nemndas vedtak ikke kan påklages, men nemndas saksbehandling er underlagt forvaltningsloven (§ 6). Dette innebærer at selv om avgjørelsene er endelige, er det fortsatt overordnede regler og standarder for hvordan saker skal behandles for å sikre rettferdighet og transparens.

Til slutt er det verdt å nevne at Departementet har myndighet til å gjøre endringer i forskriften (§ 7), noe som betyr at forskriften kan tilpasse seg endringer i arbeidslivet over tid.

Ring oss