Dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven

Dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven

I Forskrift om dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven § 11 fremgår det at

  • Utgifter til advokat skal beregnes ut fra en timesats tilsvarende den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet.
  • Beregningen skal skje på grunnlag av den salærsatsen som gjaldt da advokaten avsluttet arbeidet med saken.
  • Dersom Norsk pasientskadeserstatning eller Pasientskadenemnda finner at advokaten har benyttet lengre tid på saken enn hva som er rimelig og nødvendig, skal det foretas avkortninger i forhold til det beløpet som kreves dekket.
  • Forskriften får anvendelse når kravet om erstatning er meldt til Norsk pasientskadeserstatning etter reglene i pasientskadeloven § 9 etter ikrafttredelsen av denne forskriften.

Trenger du advokatbistand i sak om pasientskadeerstatning? Advokat Petter Nilsskog hos oss kan bistå deg: 751 75800

Ring oss