Navigering av Norsk Ferielov § 5: En dyptgående forståelse av feriefritidens lengde

Å forstå innsiktene i norsk arbeidslov kan være utfordrende, spesielt når det kommer til feriebestemmelser. En av de mest kritiske delene av loven er Ferieloven § 5, som handler om feriefritidens lengde. La oss gå gjennom denne bestemmelsen sammen, og forsøke å forklare den i enklere termer.

Alminnelig feriefritid

Først og fremst, etter loven, skal arbeidsgivere gi sine arbeidstakere 25 virkedager med feriefritid hvert år. Med “virkedager” menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dette betyr at arbeidstakere i Norge har rett til et minimum av fire ukers og en dags ferie hvert år, som kan tas sammenhengende eller deles opp etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Ferieloven tar også hensyn til eldre arbeidstakere. De som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til seks ekstra virkedager med ferie. Dette er en rettighet som anerkjenner behovet for mer hvile for de som har oppnådd denne aldersmilepælen.

Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret

Det er også bestemmelser for dem som begynner i en ny jobb i løpet av ferieåret. Hvis arbeidstakeren starter jobben senest 30. september, har de rett til full feriefritid. Starter de etter denne datoen, har de rett til seks virkedager ferie. Det er imidlertid viktig å merke seg at arbeidstakeren bare kan kreve denne ferien hvis det ikke allerede er tatt full ferie hos en tidligere arbeidsgiver i det samme ferieåret.

Tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv

Ferieloven tar hensyn til de unike forholdene for søndags- og skiftarbeidere. De har rett til en ekstra fridag enten umiddelbart før eller etter ferien hvis ferieperioden omfatter minst seks virkedager. Det er også bestemmelser for arbeidstakere som krever en pause på minst 16 timer før og etter ferien, men dette gjelder bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 18 virkedager.

Arbeidstaker uten full opptjening

Arbeidstakere kan kreve feriefritid uavhengig av hvor mye feriepenger de har opptjent. Men hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet, kan arbeidstakeren motsette seg avvikling av ferie. Dersom en virksomhet helt eller delvis stenger ned på grunn av ferie

Ring oss