Rettens avgjørelser: Grunnlaget og viktigheten av rettsmøtet

Når retten skal treffe sine avgjørelser, er det behandlingen saken får i rettsmøtet som utgjør det sentrale grunnlaget. Hovedregelen er at retten bygger sin avgjørelse på det som fremføres muntlig i retten. I noen tilfeller kan retten også basere seg på skriftlige redegjørelser, dersom det er spesifikt bestemt. Dette prinsippet om muntlighet i sivile saker er nedfelt i tvisteloven § 11-1.

Hva legger retten vekt på i sine avgjørelser?
I henhold til tvisteloven § 11-1 er avgjørelser etter hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, sluttbehandlinger i småkravprosesser og § 9-5 fjerde ledd basert på behandlingen i rettsmøtet. Skriftlige redegjørelser vil kun inngå i avgjørelsesgrunnlaget dersom det er spesifikt bestemt i loven.

Andre avgjørelser blir derimot basert på sakens dokumenter og behandlingen i rettsmøtene. Det er viktig å merke seg at retten ikke kan bygge avgjørelsen på faktisk grunnlag som partene ikke har fått anledning til å uttale seg om. I slike tilfeller må retten veilede partene i henhold til § 11-5 og om nødvendig fortsette behandlingen i henhold til § 9-17 annet ledd.

Det rettslige prinsippet om at rettens avgjørelser bygger på rettsmøtets behandling sikrer en grundig og rettferdig prosess, der partene får muligheten til å uttale seg og fremme sin sak. Muntligheten i rettsmøtet bidrar til at viktig informasjon og argumenter kan bli vurdert på en grundig og rettferdig måte. Skriftlige redegjørelser kan også gi et tilleggsgrunnlag for rettens avgjørelse i visse tilfeller, men det er rettsmøtet som utgjør kjernen i rettens beslutningsprosess.

Når man er involvert i en rettssak, er det derfor essensielt å forberede seg til rettsmøtet og benytte anledningen til å presentere sin sak på en klar og overbevisende måte. Gjennom en god muntlig fremstilling kan man legge frem sine argumenter og viktige bevis for retten, og dermed bidra til å påvirke rettens avgjørelse.

Rettens avgjørelser er ikke kun basert på sakens dokumenter, men også på behandlingen i rettsmøtet. Derfor er det viktig å være godt forberedt og benytte rettsmøtet som en mulighet til å fremme sin sak og få viktige argumenter og bevis vurdert på en rettferdig måte.

Ring oss