Samordning av internkontroll i flervirksomhetsmiljøer: Ansvar og samarbeid

Når flere virksomheter opererer på samme arbeidsplass, inntrer spørsmålet om samordning av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, kjent som internkontroll. Internkontrollforskriften, som regulerer dette arbeidet, gir i sin § 6 detaljerte retningslinjer for hvordan slike samordningssituasjoner skal håndteres.

Først og fremst skal de berørte virksomhetene, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal være ansvarlig for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder. Dersom en slik avtale ikke kommer i stand, kan tilsynsmyndighetene trå til og fastsette hvem som skal ha dette ansvaret. Videre kan tilsynsmyndighetene omgjøre en allerede inngått avtale, dersom de mener at hensynet til helse, miljø eller sikkerhet krever en annen ansvarsplassering.

Når det gjelder situasjoner hvor en virksomhet engasjerer oppdragstakere til å utføre arbeid på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers egen internkontroll legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder uavhengig av om oppdraget utføres av oppdragstakeren personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver har et ansvar for å informere om fellesregler og sikre at eventuelle mangler blir korrigert, eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll.

Ring oss