Sikring av fremtidige interesser gjennom en fremtidsfullmakt

I møte med utfordrende sykdommer som demens eller andre alvorlige helseproblemer, kan det oppstå behov for hjelp og omsorg i fremtiden. Ved opprettelse av en fremtidsfullmakt kan du ta styring over hvem som skal ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Ifølge vergemålsloven er en fremtidsfullmakt en fullmakt som gir én eller flere personer rett til å representere deg etter at du på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helse ikke lenger kan ivareta dine egne interesser innenfor de områdene fullmakten omfatter.

Som fullmaktsgiver er det du som gir fullmakten, og personen du velger til å ivareta dine interesser kalles “fullmektig” eller “fremtidsfullmektig”. Det er viktig å merke seg at opprettelsen av en fremtidsfullmakt er i utgangspunktet gratis, og du kan selv skrive fullmakten. Dersom du ønsker juridisk bistand, kan det imidlertid påløpe kostnader for advokathjelp.

Innhold og utforming av fremtidsfullmakten

Når du oppretter en fremtidsfullmakt, er det viktig å vurdere innholdet nøye. Du kan bestemme hva fullmakten skal omfatte, enten det gjelder økonomiske forhold, personlige forhold eller begge deler. Det kan være alt fra betaling av regninger og håndtering av økonomi til representasjon overfor offentlige instanser og valg av nærmeste pårørende.

Noen viktige punkter å huske på når du skriver fremtidsfullmakt inkluderer salg eller overdragelse av eiendom, klare retningslinjer for gavedisposisjoner, og avgrensning av fullmaktens omfang for å unngå tvetydighet. Det er også viktig å merke seg at en fullmektig ikke kan gis fullmakt til å ta avgjørelser som krever spesiell hjemmel i loven, for eksempel valg, ekteskap eller tilbakekalling av testament.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

For å opprette en fremtidsfullmakt må du være over 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du fortsatt har klar forståelse av innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Du kan også tilbakekalle en opprettet fremtidsfullmakt eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt så lenge du har denne forståelsen.

Den personen du velger som fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet da fremtidsfullmakten skal benyttes, og personen kan ikke selv ha verge. Du har frihet til å velge hvem som skal være fullmektig,

.

Ring oss