Hvor langt ut i sjøen eier du?

Hvor langt ut i sjøen går din eiendom? Dette er et spørsmål som mange norske sjøeiendomsbesittere har stilt seg. Svaret er ikke alltid like klart, og i mange tilfeller må det avgjøres i retten.

Hva sier Høyesterett?

Høyesterett har i flere avgjørelser (Rt. 2005 s. 1577 og Rt. 2011 s. 556) konkludert med at utgangspunktet for eiendomsrett ved sjø er at den strekker seg ut til marbakken. Men hva betyr egentlig det?

Hva er marbakken?

Marbakken er definert som stedet der sjøbunnen begynner å falle markant. Dette er typisk der sjøen går fra å være relativt grunn og flat, til å bli betydelig dypere. Det er altså en naturlig grense for eiendommen din i sjøen. Men det er viktig å understreke at ikke alle overganger til større dybder er marbakker. For at marbakken skal kunne danne grunnlag for eiendomsrett, må den dessuten ligge utenfor den aktuelle eiendommen.

Hva hvis det ikke er en marbakke?

Dersom det ikke er en marbakke, går eiendomsgrensen ved to meters dybde ved middels lav vannstand. Dette er en generell regel som er ment å gi en praktisk løsning i tilfeller der det ikke er en tydelig marbakke.

Hva med ferskvann?

Reglene for ferskvann er noe annerledes. Her er det ofte lokale og historiske forhold som bestemmer hvor langt ut i vannet eiendomsretten strekker seg. Dette kan variere fra sted til sted, og i noen tilfeller kan det være nødvendig å søke juridisk rådgivning for å få en klarhet i saken.

Avslutningsvis

Hvor langt ut i sjøen eiendomsretten strekker seg kan virke som en enkel problemstilling, men det er et komplekst spørsmål som ofte krever juridisk ekspertise. Ved å forstå grunnleggende prinsipper som marbakken, kan du imidlertid få en bedre ide om hvor langt din eiendomsrett potensielt kan strekke seg. Det er viktig å huske at disse reglene kan variere, og at det i tvilstilfeller kan være nødvendig å søke juridisk rådgivning.

Ring oss