Forbrukerrettigheter ved små tjenesteavtaler – Når muntlige avtaler er tilstrekkelige

I dagens moderne samfunn har forbrukerne stadig behov for små reparasjoner og vedlikeholdstjenester som ikke nødvendigvis krever omfattende skriftlige avtaler. I slike tilfeller kan det være praktisk for både forbrukeren og den næringsdrivende å inngå muntlige avtaler som raskt utfører tjenesten. Angrerettsloven har derfor et eget unntak for tjenesteavtaler som ikke overstiger 1500 kr. La oss dykke inn i denne bestemmelsen og se nærmere på forbrukerrettighetene i slike situasjoner.

Avtale uten skriftlig dokumentasjon:
Ifølge § 13 i Angrerettsloven kan forbrukeren be om små reparasjoner eller vedlikehold og få umiddelbar utførelse, så fremt kontraktssummen ikke overstiger 1500 kr. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at den næringsdrivende gir forbrukeren visse opplysninger, uten at det er nødvendig med en omfattende skriftlig avtale.

Opplysningene forbrukeren har krav på:
Selv om avtalen er muntlig, har forbrukeren rett til visse opplysninger i tråd med § 8 første ledd i Angrerettsloven. Dette inkluderer opplysninger om tjenestens art og omfang (bokstav d), prisen eller hvordan prisen beregnes (jf. § 11 annet ledd), samt et anslag over den samlede prisen. De opplysningene som gjelder oppsigelse (bokstav a), bindingstid (bokstav h), og løpende kostnader (bokstav k) kan gis muntlig, men kun dersom forbrukeren uttrykkelig samtykker til dette.

Bekreftelse av avtalen:
Selv om avtalen er muntlig, har forbrukeren krav på en bekreftelse som inneholder opplysningene som er fastsatt i § 8 første ledd. Dette er viktig for å sikre at forbrukeren har dokumentasjon på avtalen og de vilkårene som er avtalt.

Unntaket fra skriftlighetskravet:
Hovedregelen er at avtaler bør være skriftlige for å sikre klarhet og rettslig bevis. Imidlertid gir § 13 et praktisk unntak for små tjenesteavtaler. Ved bruk av ordet “uttrykkelig” i loven, legges det vekt på at forbrukeren klart og tydelig må be om tjenesten uten at det nødvendigvis må være skriftlig. Dette gjør det mer fleksibelt for forbrukeren å inngå en avtale som raskt utfører tjenesten uten å gå gjennom en omfattende papirprosess.

Angrefristloven gir forbrukere rettigheter og beskyttelse ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. For små tjenesteavtaler som ikke overstiger 1500 kr, åpner loven for muntlige avtaler, så lenge visse opplysninger gis til forbrukeren, og det uttrykkelig samtykkes til muntlig informasjon. Dette unntaket gir praktiske løsninger for både forbrukeren og den næringsdrivende og sikrer fortsatt forbrukerrettigheter og transparens i avtaleinngåelsen.

Ring oss