Forbrukerkjøpsrett: Implementering av EU-direktiv for økt forbrukervern

Lovendringer som trådte i kraft i juni 2023, markerer en viktig milepæl for forbrukere i Norge. Disse endringene er en følge av gjennomføringen av det nye EU-direktivet for forbrukerkjøp (direktiv (EU) 2019/771) i norsk rett. Målet med disse endringene er å styrke forbrukernes rettigheter og sørge for at norsk forbrukerkjøpslovgivning er i tråd med de nye EU-standardene. Her vil vi se nærmere på fem av de viktigste endringene som er blitt implementert.

Opphevelse av «som den er»-klausulen

En av de sentrale endringene er opphevelsen av den tidligere bestemmelsen i § 17 som tillot ting å bli solgt “som den er” eller “as is”. Nå tillates det særskilte forbehold på bestemte vilkår, som er regulert i § 15 andre ledd. Likevel er vernet mot generelle forbehold ufravikelig, noe som betyr at varer som biler ikke lenger kan selges “som de er”.

Utvidet tidsramme for å påvise mangler

Den nye lovgivningen gir forbrukere en utvidet tidsramme for å påvise mangler. Tidligere var denne perioden seks måneder, men den er nå utvidet til to år fra leveringstidspunktet, med mindre selgeren kan påvise noe annet, i henhold til § 18 andre ledd.

Økt forbrukervern ved mangler

Når en mangel oppdages etter reparasjon eller omlevering, gir loven nå forbrukeren rett til å avvise ytterligere forsøk på avhjelp, med mindre det anses rimelig at selgeren får en ny sjanse, i samsvar med § 32 fjerde ledd.

Mulighet til å heve kjøpet ved vesentlige mangler

Dersom en mangel ikke blir avhjulpet av selgeren gjennom reparasjon eller omlevering, gir loven nå forbrukeren rett til å heve kjøpet, med mindre mangelen anses som “uvesentlig”, i tråd med § 32. Det er nå selgeren som har bevisbyrden for å vise at mangelen er uvesentlig.

Endret informasjonsplikt om garantier

Markedsføringsloven § 23 tredje ledd er blitt justert for å sikre at garantivilkårene blir utlevert til forbrukeren på et varig medium senest ved levering av tjenesten eller produktet.

Ring oss