Hva er formålet med arbeidsavklaringspenger?

arbeidsavklaringspenger

Formålet med arbeidsavklaringspenger er nedfelt i folketrygdloven § 11-1

Lov om folketrygd § 11-1. Formål

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne og

a)får aktiv behandling, eller
b)deltar på et arbeidsrettet tiltak, eller
c)får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid.
Ring oss