Hvordan fremmer forskrift om tilskudd til spesielle rettshjelptiltak rettferdighet i Norge?

Rettshjelp er en essensiell del av ethvert rettssystem, og for mange mennesker kan det være en kritisk faktor i deres evne til å få rettferdighet. Dessverre er ikke tilgangen til juridisk bistand alltid like tilgjengelig for alle, spesielt for de som tilhører sårbare grupper eller er i en vanskelig livssituasjon. For å møte dette behovet har Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en forskrift som tar sikte på å styrke tilskudd til spesielle rettshjelptiltak.

Hva er formålet med forskriften?

Forskriften om tilskudd til spesielle rettshjelptiltak har som formål å legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon. Dette inkluderer de som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy. Med andre ord, forskriften har som mål å gjøre det enklere for de som trenger juridisk hjelp mest, å få tilgang til den.

Hvem kan motta tilskudd?

Ifølge forskriften kan organisasjoner som driver frivillig virksomhet motta tilskudd. Dette innebærer organisasjoner som ikke er fortjenestebaserte, ikke er organisert av det offentlige, og som ikke er basert på samvirkeprinsipper. Eksempler på slike organisasjoner inkluderer ideelle foreninger, stiftelser som ikke deler ut midler, næringsdrivende stiftelser som bare gir til frivillig virksomhet, og aksjeselskaper som gjør det samme. I tillegg kan Oslo kommune, Fri rettshjelp, Pro Sentret og krisesentre i kommunal regi også være kvalifisert for tilskudd.

Hva kan tilskuddene brukes til?

Tilskuddene kan brukes til en rekke formål, inkludert juridisk bistand til personer som omfattes av målgruppen og rettspolitisk arbeid som gjelder denne målgruppen. Dette gir organisasjonene en viss fleksibilitet til å tilpasse sine aktiviteter for å imøtekomme behovene til de de hjelper. Dette kan inkludere drift av organisasjoner dedikert til rettshjelp, opprettelse av advokatvakt for konkret rettshjelp, og gjennomføring av avgrensede prosjekter innen rettshjelpsvirksomheten.

Krav til aktiviteter og rapportering

Forskriften inneholder også krav til aktiviteter i tilskuddsperioden, inkludert krav om bruk av tilskuddet i samsvar med formålet og rapportering om hvordan tiltaket har bidratt til formålet med tilskuddet. Organisasjoner som mottar tilskudd over 200 000 kroner må levere revisorbekreftet årsregnskap og synliggjøre tilskuddet i regnskapet.

Hvordan vurderes søknader?

Statens sivilrettsforvaltning tildeler tilskudd etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Prioritering kan gis til tiltak som retter seg mot brukere med lav inntekt og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Kontroll og tilbakebetaling

Det er også mekanismer for kontroll og tilbakebetaling hvis organisasjonen ikke oppfyller kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket.

Konklusjon

Forskriften om tilskudd til spesielle rettshjelptiltak har som mål å bidra til økt tilgjengelighet til juridisk hjelp for sårbare grupper og de i vanskelige livssituasjoner. Ved å tildele tilskudd til frivillige organisasjoner som driver rettshjelpsvirksomhet, håper man å gjøre det enklere for de som trenger juridisk hjelp mest, å få den hjelpen de fortjener. Dette er et viktig skritt mot å sikre rettferdighet og likeverdighet i rettssystemet i Norge.

Ring oss