Lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner: en kortfattet oversikt

Innført for å sikre anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner, har Lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner, også kjent som anerkjennelsesloven, en betydningsfull rolle i norsk rettssystem. Dette juridiske dokumentet er forankret i Haag-konvensjonen av 1. juni 1970 om anerkjennelse av skilsmisser og rettslige separasjoner, sammen med loven 2. juni 1978 nr. 39, som godkjente Norges ratifikasjon av Haag-konvensjonen.

I henhold til Ekteskapsloven av 4. juli 1991 [nr. 47] § 7 bokstav e tredje ledd, fastsettes det klart at bevis for opphør av ekteskapet eller det registrerte partnerskapet ved skilsmisse eller oppløsning etter § 24, må presenteres i form av bevillingen eller dommen, sammen med en attest som bekrefter dens endelige karakter. Spørsmålet om en utenlandsk skilsmisse skal bli anerkjent ved inngåelse av ekteskap i Norge, blir avgjort av departementet i samsvar med bestemmelsene i lov 2. juni 1978 nr. 38 § 4.

Det er viktig å understreke at anerkjennelsesloven gjelder for skilsmisser og separasjoner fra alle land, uavhengig av om det aktuelle landet har ratifisert Haag-konvensjonen av 1. juni 1970 eller ikke. Dette gjør loven relevant og anvendelig i et bredt internasjonalt spekter.

Lovens forarbeider inkluderer viktige dokumenter som Ot.prp.nr.33 (1977–1978), Innst.O.nr.42 (1977–1978), Forhandl. i Odelst. (1977–1978) s. 334–336, og Forhandl. i Lagt. (1977–1978) s. 51–52. Disse dokumentene gir en dypere innsikt i bakgrunnen og intensjonene som førte til lovens tilblivelse og kan være nyttige for en grundigere forståelse av dens praktiske anvendelse.

Siden anerkjennelseslovens ikrafttredelse den 1. september 1978, har den tjent som en essensiell juridisk mekanisme for å sikre anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner i Norge. Denne loven har styrket Norges engasjement for å følge internasjonale standarder for anerkjennelse av ekteskaplige oppløsninger og har bidratt til å fremme rettferdighet og likestilling i et stadig mer globalisert samfunn. Gjennom sin gyldighet og omfang har Lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner blitt en hjørnestein i norsk rettssystem, og den fortsetter å spille en viktig rolle i behandlingen av utenlandske ekteskaplige oppløsninger i dagens moderne samfunn.

Ring oss