Tilsynsmyndigheters rolle i oppfølging av Internkontrollforskriften

I følge Internkontrollforskriften § 7, skal ulike tilsynsmyndigheter som opererer under helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivningen) føre tilsyn med og gi veiledning om gjennomføring og etterlevelse av forskriften. Men hvem er disse tilsynsmyndighetene, og hva er deres roller?

Først og fremst er Arbeidstilsynet en av de sentrale aktørene. De fører tilsyn basert på arbeidsmiljøloven, og sikrer at alle arbeidstakere har et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Deretter er det flere direktorater, inkludert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, og Helsedirektoratet, som har spesifikke roller å spille innenfor sine respektive områder.

Andre viktige tilsynsmyndigheter er Fylkesmennene, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Sjøfartsdirektoratet, Statens strålevern og Luftfartstilsynet. Alle disse etatene har et særlig ansvar for å overvåke og veilede ulike sektorer og bransjer, fra forurensning og geneteknologi til sivil luftfart og industriell sikkerhet.

Tilsynsmyndighetene benytter seg av systemrevisjoner og verifikasjoner for å vurdere virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetstilstand. De vurderer ikke bare direkte konsekvenser som skader, utslipp og sykefravær, men legger også vekt på det forebyggende arbeidet med HMS.

I tillegg har tilsynsmyndighetene en veiledningsplikt, noe som betyr at de kan gi råd om hvordan forskriftens krav og prinsipper for internkontroll kan forstås og implementeres. Dette er spesielt verdifullt for virksomheter som ønsker å forbedre sin praksis og overholde alle relevante regler og forskrifter.

Ring oss