Hva er formålet, virkeområdet og definisjonene i Matrikkelloven?

Matrikkelloven, som trådte i kraft i 2009, utgjør en sentral lovgivning i Norge når det gjelder registrering og forvaltning av fast eiendom. Denne loven har som hensikt å etablere en enhetlig og pålitelig registrering av alle faste eiendommer i landet, samtidig som den bidrar til å avklare grenser og eiendomsforhold. Men hva er egentlig hensikten med denne loven, hvilket geografisk område omfatter den, og hvilke nøkkelbegreper benyttes i dens kontekst?

Formålet med Matrikkelloven (§ 1):

Formålet med Matrikkelloven er todelt. For det første skal den sikre allmenn tilgang til viktige opplysninger om eiendom. Dette oppnås ved å opprette og vedlikeholde en enhetlig og pålitelig database kjent som “matrikkelen,” som inneholder informasjon om fast eiendom, bygninger, boliger og adresser. For det andre har loven til hensikt å sikre et felles geodetisk grunnlag, som er nødvendig for nøyaktig geografisk plassering og koordinering.

Geografisk Verkeområde (§ 2):

Matrikkelloven gjelder for hele Norge, inkludert landarealene. Den har også en utvidet gyldighet til sjøområdene, som strekker seg en nautisk mil fra grunnlinjene. Kongen kan imidlertid bestemme at loven skal gjelde helt eller delvis for andre sjøområder, Svalbard, Jan Mayen eller norske biland i Antarktis, og kan i slike tilfeller fastsette spesifikke tilpasninger basert på lokale forhold.

Definisjoner (§ 3):

For å oppnå klarhet og enhetlig forståelse av lovens terminologi, er det viktig å merke seg de følgende definisjonene:

 • Matrikkelen: Dette er Norges offisielle register over fast eiendom, som også inkluderer bygninger, boliger og adresser. (jf. § 4)
 • Matrikkeleining: Dette begrepet refererer til ulike typer eiendom, inkludert grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjoner, jordsameier og festegrunn. (jf. § 5)
 • Matrikkelnummer: Dette er den offisielle betegnelsen for hver enkelt matrikkeleining.
 • Matrikkelbrev: Dette er en bekreftet utskrift fra matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkeleining på en angitt dato.
 • Matrikkelføring: Dette innebærer å registrere opplysninger i matrikkelen.
 • Matrikulering: Dette er prosessen med å inkludere en ny matrikkeleining i matrikkelen.
 • Sentral Matrikkelstyresmakt: Dette er det offentlige organet som administrerer matrikkelen.
 • Oppmålingsforretning: Dette refererer til prosessen med å avklare og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. (jf. § 33)
 • Geodetisk Grunnlag: Dette er en referanseramme som gjør det mulig å fastslå nøyaktige geodetiske koordinater.
 • Grunnlagsmåling: Dette innebærer etablering, kontroll og vedlikehold av det geodetiske grunnlaget.
 • Fastmerke: Dette er et varig merket punkt som brukes i grunnlagsmålinger eller for å gjøre det geodetiske grunnlaget tilgjengelig for kart- og oppmålingsarbeid.
 • Signal: Dette kan være et merke, et instrument eller en konstruksjon som brukes til å indikere eller kontrollere plasseringen av et fastmerke.

Matrikkelloven utgjør dermed en viktig juridisk ramme for å sikre strukturert forvaltning av fast eiendom i Norge, samtidig som den gir nødvendige definisjoner for å unngå tvetydighet i lovens anvendelse. Denne loven har stor relevans for både offentlige myndigheter og private aktører som er involvert i eiendomsforvaltning og -transaksjoner.

Ring oss