Kan et samlivsbrudd føre til skilsmisse?

Når et ekteskap havarerer, er det ofte et tidspunkt der ektefellene vurderer sine rettslige alternativer. Ekteskapsloven, som regulerer ekteskapet og de juridiske aspektene knyttet til det, gir klare retningslinjer for hvordan skilsmisse kan oppnås etter et samlivsbrudd. Men hva sier loven egentlig om dette? La oss se nærmere på Ekteskapsloven § 22 og dens bestemmelser om skilsmisse etter samlivsbrudd.

Skilsmisse etter to års samlivsbrudd

Ifølge Ekteskapsloven § 22 har hver av partene i ekteskapet rett til direkte skilsmisse når samlivet faktisk har vært brutt i minst to år. Dette er en betingelse som må oppfylles for å kunne søke om skilsmisse på dette grunnlaget. Denne bestemmelsen gir ektefellene en rettslig vei ut av ekteskapet når de har vært adskilt i en lengre periode.

Krav til atskillelse og virkning etter bruddet

Når det gjelder kravet til atskillelse og virkningen av samlivet etter bruddet, er det mye som likner på bestemmelsene om separasjon i separasjonstiden, som vi tidligere har diskutert. Dette betyr at forholdet mellom ektefellene må være faktisk avsluttet i minst to år før de kan søke om skilsmisse etter § 22.

Søknad om skilsmisse etter separasjon

En interessant nyanse er at selv om det er gitt separasjonsbevilling etter § 20, kan ektefellene likevel begjære skilsmisse etter § 22 basert på faktisk samlivsbrudd. Dette gir ektefellene en alternativ rute til skilsmisse dersom de allerede har vært adskilt i to år uten en separasjonsbevilling.

Statsforvalterens rolle

Når det kommer til søknader om skilsmisse etter § 22, spiller statsforvalteren en viktig rolle. Hvis det foreligger en uttrykt enighet mellom ektefellene om at atskillelseskravet i § 22 er oppfylt, kan statsforvalteren behandle søknaden. Dette krever en aktiv bekreftelse fra begge parter om at de er enige om at de har vært adskilt i minst to år.

Hvis det ikke er enighet om dette mellom partene, eller den andre parten ikke svarer på henvendelsen fra statsforvalteren, skal saken avvises. Dette understreker viktigheten av å ha en uttrykt enighet i skilsmissesaken, da det ikke er tilstrekkelig med stilltiende samtykke eller mangel på uttrykt uenighet.

Selvstendig bevisvurdering

Selv når det foreligger enighet mellom partene, må statsforvalteren gjennomføre en selvstendig bevisvurdering av om atskillelseskravet i § 22 er oppfylt. Dette innebærer å innhente relevante opplysninger, inkludert informasjon fra folkeregisteret, for å bekrefte at ektefellene faktisk har vært adskilt i minst to år.

Domstolens kompetanse

I tilfeller der det ikke er uttrykt enighet mellom partene eller der det er tvil om atskillelseskravet er oppfylt, vil domstolen være ansvarlig for å treffe avgjørelsen om skilsmisse.

Oppsummering

Ekteskapsloven § 22 gir ektefellene en juridisk vei ut av ekteskapet når samlivet har vært brutt i minst to år. Prosessen innebærer en grundig vurdering av atskillelseskravet og en rolle for statsforvalteren i saker der det er enighet mellom partene. Denne bestemmelsen gir en juridisk ramme for å håndtere skilsmisse etter et samlivsbrudd og sikrer at prosessen utføres i samsvar med lovens krav.

Ring oss