Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen avunntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisendehar oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise. Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomførekarantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell…

Continue reading »

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Den 26.05.2020 ble det vedtatt en midlertidig lov for å avhjelpe konsekvensene av covid-19, herunder for å lettere kunne overholde smittevernreglene og samtidig ha en forsvarlig saksbehandling. Loven gav blant annet mulighet til å beslutte fjernmøter og fjernavhør av vitner, og til en mer omfattende bruk av skriftlig behandling. Loven skulle oppheves 22.10.2020. I lys av smittesituasjonen og utsiktene til å sikre immunitet i befolkningen, mener departementet det er nødvendig å forlenge loven og har foreslått en forlenging på 6 måneder. Du kan lese høringsnotatet…

Continue reading »