Hvilke nære relasjoner omfattes av straffelovens bestemmelse om mishandling i nære relasjoner?

familievold forsvarer

Mishandling i nære relasjoner eller «familievold» er en egen voldsbestemmelse i straffelovens kapittel 25 som regulerer voldslovbrudd.

Bestemmelsen, straffeloven § 282, viser uttømmende til hvilke relasjoner som faller inn under vold i nære relasjoner;

§ 282.Mishandling i nære relasjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a)sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
b)sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
c)sin slektning i rett oppstigende linje,
d)noen i sin husstand, eller
e)noen i sin omsorg.

Når noen kjennes skyldig i en straffbar handling etter § 282 første ledd bokstav b, skal retten vurdere om kontaktforbud etter § 57 skal idømmes.