Særordninger for rettferdsvederlag

I Norge har det blitt etablert særordninger for rettferdsvederlag for å adressere spesifikke situasjoner der personer har opplevd urettferdighet eller kritikkverdige forhold. Disse ordningene tar sikte på å anerkjenne og kompensere de som har vært berørt av ulike former for omsorgssvikt, overgrep eller diskriminering. I dette innlegget skal vi se nærmere på noen av disse særordningene og hva de innebærer for de berørte.

En av særordningene gjelder tidligere barnehjemsbarn før 1980. Stortinget har vedtatt en egen ordning for personer som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem, verneskoler eller spesialskoler for barn med atferdsvansker før 1. januar 1980. For de som har vært plassert i institusjoner eller fosterhjem etter denne datoen, vil søknaden deres behandles etter den vanlige rettferdsvederlagsordningen. Det samme gjelder for de som har vært plassert i andre typer institusjoner.

Når det gjelder beviskrav i saker om institusjonsopphold, er det ikke like strenge krav til dokumentasjon av omsorgssvikt eller overgrep. I stedet blir det lagt stor vekt på din egen forklaring, din egenerklæring, om hva som har skjedd. Det er derfor svært viktig at du gir en så utfyllende beskrivelse som mulig. Du må tydelig beskrive hva du har blitt utsatt for, når det skjedde og ved hvilken institusjon, samt identifisere de ansvarlige for de kritikkverdige handlingene.

Hvis søknaden din gjelder overgrep i fosterhjem, må du kunne bevise sannsynlighetsovervekt. Det betyr at din forklaring må støttes av annen dokumentasjon for å kunne få rettferdsvederlag.

Når det gjelder vederlag, har Stortingets utvalg for rettferdsvederlag myndighet til å innvilge vederlag på opptil 300 000 kroner i saker etter denne særordningen. Dette beløpet kan utgjøre en viktig anerkjennelse og kompensasjon for de lidelsene og den urettferdigheten du har blitt påført.

En annen særordning gjelder for tatere/romanifolk som har vært utsatt for mobbing på grunn av sin opprinnelse. Denne særordningen gjelder mobbing i årene frem til og med 1997. I disse sakene legges det stor vekt på din egenerklæring om det som har skjedd. Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har etablert praksis for å innvilge et beløp på 20 000 kroner basert på en troverdig egenerklæring om mobbing.

Hvis du kan dokumentere at mobbingen har ført til skade, kan du bli tilkjent et høyere beløp.

Ring oss