Krav til tilsatte i Kriminalomsorgen

Krav til de ansatte/tilsatte i kriminalomsorgen er regulert i straffegjennomføringsloven § 8 § 8. Krav til tilsatte mv. For å bli tilsatt i kriminalomsorgen kan det settes spesielle krav til utdanningen. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen eller til arbeidstakere som utfører arbeid der som ledd i forvaltningssamarbeidet. For å kontrollere om vandelskravet er oppf lt, skal kriminalomsorgen kreve fremlagt uttømmende politiattest. Uttømmende politiattest kan også kreves fremlagt for andre som utfører arbeid for kriminalomsorgen. Ved vurderingen av om…

Continue reading »