Betydningen av å få oppnevnt en verge

verge, oppnevnt verge, vergemål, hjelp til beslutninger, ivareta interesser, funksjonsnedsettelse, frivillig, søke verge, Statsforvalteren, behov for verge, begrenset ansvar, økonomisk bistand, personlig assistanse, hjemmesykepleie, sykehjemsplass, samtykkekompetanse, rettslig handleevne, fratakelse av handleevne, rettighetsbegrensninger, begjæring om verge, melde fra om verge, familiebegjæring, Sivilrettsforvaltningen, hjelp til personlige behov, vergemålsprosessen, vergeordning, vergebeslutninger, rettslig beslutningsmyndighet, samtykke til vergemål, vergeansvar, vergefunksjoner

Å få oppnevnt en verge innebærer at man får støtte og assistanse til å ta viktige beslutninger og at man har noen som kan ivareta ens interesser. Dette sikrer at man kan fungere på lik linje med andre individer i samfunnet. Vergemål er en frivillig ordning, der man selv bestemmer om man ønsker å ha en verge eller ikke.

Vergemål for personer som trenger bistand

Personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine egne interesser, enten på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan få hjelp av en verge. Vergemålet tilpasses individets ønsker og behov, og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. En verge kan ha begrenset ansvar og bistå innenfor spesifikke områder som økonomi eller personlige behov knyttet til for eksempel hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. Vergen skal alltid ta hensyn til den enkeltes ønsker og behov.

Frivillighet og samtykke

Vergemål er en frivillig ordning, noe som betyr at man må samtykke til å ha en verge. Man skal også være med på å bestemme hva vergemålet skal innebære og hvem som skal være verge. Det finnes imidlertid andre regler for personer som mangler samtykkekompetanse. I slike tilfeller er det legen til den som trenger verge som avgjør om personen har samtykkekompetanse.

Søknad om verge

Det er mulig å søke Statsforvalteren om å få en verge. Statsforvalteren vil vurdere om det er behov for verge og kan også opprette vergemål på eget initiativ. Det finnes et skjema som kan benyttes for å søke om verge til en voksen person, og samme skjema kan også brukes dersom det er behov for å endre et eksisterende vergemål. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der personen er folkeregistrert.

Fratakelse av rettslig handleevne

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer begrensninger i en persons rett til å bestemme over sin egen økonomi og rettigheter. Reglene rundt dette er strenge, og det er retten som avgjør om en person skal fratas sin rettslige handleevne. Det er mulig å bli fratatt rettslig handleevne selv om man ikke ønsker det, men det er også mulig å be om å bli fratatt denne evnen dersom man for eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller frykter å bli utnyttet av andre. Mer informasjon om fratakelse av rettslig handleevne kan fås hos Sivilrettsforvaltningen.

Melde fra om behov for verge

Dersom man er ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en person som trenger verge, kan man sende inn en begjæring om opprettelse av vergemål. I begjæringen må man begrunne hvorfor familiemedlemmet har behov for verge. Det er også mulig å melde fra til Statsforvalteren om man kjenner noen som trenger en verge, selv om man ikke er en av de slektningene som kan begjære vergemål. Statsforvalteren vil da innhente nødvendig informasjon for å vurdere om personen har behov for en verge.

Hva gjør du etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Hva gjør du etter at fremtidsfullmakten er opprettet? advokat i mosjøen

Hva gjør du etter at du har opprettet en fremtidsfullmakt? Dette er et spørsmål mange stiller seg når de har tatt det viktige steget med å sikre sine fremtidige interesser. En ting du kan vurdere å gjøre er å skaffe deg en legeerklæring. Dette kan være spesielt viktig hvis du har begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du signerer fullmakten. En legeerklæring kan bekrefte at du forstår fullmaktens innhold og betydning på de områdene den regulerer. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan diskutere innholdet sammen. Dette kan gjøre det lettere for legen å vurdere om du har forstått fullmaktens betydning. Det vil også bidra til å forsikre deg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet.

Når du går til legen, vil de fleste av kostnadene dine for helsetjenester bli dekket. Du vil imidlertid måtte betale hele kostnaden for en legeerklæring selv, og dette vil ikke telle med i opptjeningen til frikort.

Det er viktig å oppbevare originalen av fremtidsfullmakten på en trygg måte, for eksempel i en safe eller tilsvarende. Dette bør gjøres i samråd med fullmektigen, slik at de vet hvor fullmakten er når den skal tas i bruk. Alternativt kan det opprettes flere originaldokumenter, hvor det spesifiseres at det er opprettet to originaler. Fullmaktsgiver og fullmektigen kan da oppbevare hver sin original, hvis fullmaktsgiver ønsker det.

Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Det er ingen offisiell oppbevarings- eller registreringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det finnes for testament. Fremtidsfullmakten skal først sendes til Statsforvalteren når den skal tas i bruk og fullmektigen ønsker å søke om stadfesting av fullmaktens ikrafttredelse.

Det er også viktig å merke seg at Statsforvalteren ikke har mulighet til å godkjenne en fremtidsfullmakt før den skal tas i bruk. Det er fullmaktsgivers ansvar å sørge for at fullmakten er gyldig opprettet og at den dekker deres fremtidige hjelpebehov og ønsker om bistand. Hvis du trenger hjelp til å utforme fullmakten, kan det være lurt å kontakte en advokat.

Endringer i Vergemålsloven gir giveren økt valgfrihet i forvaltning av gaver

Endringer i Vergemålsloven gir giveren økt valgfrihet i forvaltning av gaver

Vergemålsloven, som styrer forvaltningen av midler for personer som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, har blitt endret med virkning fra 1. april 2023. Lovendringen gjelder blant annet § 95 i loven, samt en rekke andre paragrafer.

Endringen gir nå giveren av midler som skal forvaltes av statsforvalteren uten samtykke fra gavemottakeren, mulighet til å bestemme at midlene heller skal forvaltes av vergen/vergene innen seks måneder etter at statsforvalteren har varslet vergen/vergene om at midlene skal tas til forvaltning. Dette gjelder kun forvaltningen av midlene, og ikke for bruken av midlene etter at de er gitt.

Et praktisk eksempel på hvor bestemmelsen kan få betydning er når foreldre sparer barnetrygden for sitt barn og overfører beløp til barnets konto. Hvis beløpet overstiger grensen på to ganger grunnbeløpet, må statsforvalteren i utgangspunktet overta forvaltningen av midlene. Men med den nye lovendringen har foreldrene nå en frist på seks måneder til å bestemme at midlene heller skal forvaltes av dem selv som verger for barnet, dersom de ønsker en annen forvaltning enn den som følger av vergemålslovens regler.

Formålet med endringen er å gi giveren av midlene en utvidet mulighet til å velge mellom sentralisert bankforvaltning på individuelle konti i regi av statsforvalteren etter vergemålsloven, eller at midlene forvaltes av vergen/vergene. Dette gir en fleksibilitet som kan være til fordel for mange, spesielt når det gjelder å oppnå høyere avkastning på midlene som forvaltes.

Det er viktig å merke seg at selv om lovendringen gir giveren av midlene en større grad av kontroll over forvaltningen av midlene, så gjelder den kun for selve forvaltningen, og ikke for bruken av midlene etter at de er gitt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på dette når man tar i bruk den nye muligheten som loven gir.

Slik sikrer du en gyldig fremtidsfullmakt: Absolutte krav til dokumentasjon og vitner

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, forbrukerkjøp, forbrukerkjøpsloven, tingens egenskaper, krav til art, krav til mengde, krav til kvalitet, avtale, forbrukerrettigheter, forbrukerbeskyttelse, produktansvar, forventet holdbarhet, reklamasjon, rettigheter ved kjøp, prøver og modeller, innpakning og merking, offentligrettslige krav, tredjepersons rettigheter, rett til tilbakelevering, rett til angrefrist, formål med varen, rimelig grunn til forventning, aksept fra selgeren, risikoens overgang, samsvar med avtalen, forbrukerens rettigheter, vanlig bruk, forbrukerbeskyttelse, forbrukerinformasjon, panterett, tredjeparts krav, holdbarhet ved kjøp.

Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig beslutning som kan hjelpe deg å sikre at dine interesser blir ivaretatt dersom du skulle bli ute av stand til å ta viktige beslutninger selv. Men for at fremtidsfullmakten skal være gyldig, må den oppfylle visse krav. I dette innlegget vil vi gå gjennom de absolutte kravene til en fremtidsfullmakt, og hvordan du kan sikre at dokumentasjonen og vitnene oppfyller disse kravene.

Det første kravet til en gyldig fremtidsfullmakt er at den må være skriftlig, og at det klart må fremgå at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Dette betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer.

Det andre kravet er at fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Vitnene må ha fylt 18 år, og de må forstå betydningen av å undertegne. Det er viktig å merke seg at fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn ikke kan undertegne som vitne. Det er også viktig å unngå å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt, for eksempel ved å inkludere gaver eller arveforskudd til vitnene i fullmakten.

Det tredje kravet er at du som fullmaktsgiver selv må undertegne fullmakten, eller vedkjenne deg din underskrift, mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitnene skal også bekrefte at du oppretter fremtidsfullmakten av fri vilje og at du er i stand til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt.

Det fjerde kravet er at fremtidsfullmakten bør inneholde visse elementer. Dette inkluderer dato for når fullmakten ble opprettet, vitnenes fødselsdato og kontaktinformasjon, og en bekreftelse fra vitnene om at du opprettet fullmakten av egen fri vilje og forstod innholdet og betydningen av fullmakten. Hvis det er flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver enkelt fullmektig også fremgå klart av fullmakten.

Det er viktig å være nøye med dokumentasjon og vitner når du oppretter en fremtidsfullmakt. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan fullmakten være ugyldig.

Hvorfor stadfesting av fullmakten er viktig

Husleietvistutvalget, avgjørelsesprosedyre, tvisteløsning, vedtaksprosedyre, rettferdig prosess, bindende vedtak, majoritetens synspunkt, minoritetens synspunkt, forståelse av avgjørelse, komplekse saker, tvistehåndtering, leietvist, rettigheter i husleietvist, tvisteloven, effektiv tvisteløsning, tingretten, vedtak i Husleietvistutvalget, tvisteløsning i leieforhold, leieavtale tvist, husleiekonflikt, leiekonflikt løsning, Husleietvistutvalgets vedtak, begrunnelse for vedtak, vedtaksprosess, tvisteløsningsmekanisme, klage på husleietvist, gjenåpning av tvist, bevis i husleietvist, leietvist rettigheter, Husleietvistutvalgets avgjørelser, Advokater i Nordland, Advokater i Vefsn kommune, Oversikt over advokatfirmaer i Mosjøen, Lokale advokatkontor på Helgeland, Juridisk hjelp i Vefsn, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Beste advokater i Mosjøen, Lokale advokater i Mosjøen, Erfarne advokater i Mosjøen, Rimelige advokater i Mosjøen, Profesjonelle advokater i Mosjøen, Juridisk hjelp i Mosjøen, Advokater med spesialisering i Mosjøen, Lokalt advokatkontor i Mosjøen, Mosjøens beste advokatfirma, Juridiske tjenester i Mosjøen, Mosjøens dyktigste advokater, Søk advokathjelp i Mosjøen, Gratis juridisk rådgivning i Mosjøen, Lokale eksperter på juridiske spørsmål i Mosjøen, Mosjøens toppadvokater, Rådgivning for bedrifter i Mosjøen, Mosjøens mest pålitelige advokater, Juridisk støtte i Mosjøen, Finn en advokat i Mosjøen, Juridisk representasjon i Mosjøen, Mosjøens juridiske fagfolk, Spesialiserte advokater i Mosjøen, Lokale advokater med kunnskap om Mosjøen, Mosjøen juridiske tjenester og bistand

Stadfesting av fullmakten er en viktig del av en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt som trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser på grunn av alvorlig svekket helse. Fremtidsfullmakten kan gi fullmektigen rett til å ta avgjørelser på vegne av fullmaktsgiveren om både personlige og økonomiske forhold. For at fullmektigen skal kunne opptre på vegne av fullmaktsgiveren overfor tredjepersoner, kan det være nødvendig med Statsforvalterens stadfesting av at fullmakten har trådt i kraft.

Statsforvalteren kan ikke stadfeste en fullmakt som ikke har trådt i kraft. Med andre ord kan ikke Statsforvalteren ta stilling til en fremtidsfullmakt før fullmakten har begynt å virke. Det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før en eventuell salg eller overdragelse av eiendom. Flere banker og tingretter krever også stadfesting fra Statsforvalteren.

For at Statsforvalteren skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn utfylt søknad om stadfesting av fremtidsfullmakt, fremtidsfullmakten i original og dokumentasjon på at fullmaktsgiverens pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. I tillegg må fullmektigen legge ved en legeerklæring som tar stilling til fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft, fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser, om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r), og vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten.

Det er viktig at legen også oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning på det tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet. Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver hadde høy alder på det tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet, og det går forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet.

Når Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen, sender de en attest til fullmektigen som kan vises frem når fullmektigen bruker fullmakten. Statsforvalteren sørger for at fremtidsfullmakten blir tinglyst og registrert i aktuelle register.

En stadfesting av fullmakten kan gjøre det lettere for fullmektigen å opptre på vegne av fullmaktsgiveren, men en

stadfesting alene er ikke alltid tilstrekkelig for å beskytte fullmektigen mot potensielle juridiske problemer eller tvister. Det er viktig for både fullmaktsgiveren og fullmektigen å være klar over hva fullmakten faktisk innebærer og hvilke grenser som er satt.

Det er også viktig å merke seg at en fullmakt kan bli tilbakekalt når som helst av fullmaktsgiveren, og at det kan være tilfeller der fullmektigen ikke lenger har rett til å opptre på vegne av fullmaktsgiveren. Det er derfor viktig å alltid holde fullmaktsgiveren oppdatert om alle handlinger som utføres på vegne av dem, og å sikre at fullmaktsgiveren fortsatt er komfortabel med fullmaktens omfang og bruk.

I tillegg kan det være tilfeller der tredjeparter ikke vil akseptere en fullmakt uten ytterligere bekreftelse eller dokumentasjon. Det kan være tilfeller der fullmaktsgiveren er utilgjengelig eller ikke i stand til å bekrefte fullmakten på grunn av helseproblemer eller andre forhold. I slike tilfeller kan det være nødvendig med ekstra dokumentasjon eller bekreftelse fra advokater eller andre autoriserte personer.

Til slutt er det viktig å merke seg at en fullmakt ikke gir fullmektigen ubegrenset makt til å handle på vegne av fullmaktsgiveren. Det er viktig å være klar over grensene og begrensningene som er satt i fullmakten, og å opptre innenfor disse grensene for å unngå eventuelle juridiske konsekvenser.

Fremtidsfullmakt

Den nye vergemålsloven gir adgang til å opprette fremtidsfullmakter. En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning, og er et alternativ til vergemål.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv utpeke hvem som skal bistå deg med økonomiske og private forhold når du selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Definisjonen på hva en fremtidsfullmakt er fremgår av vergemålsloven § 78:

  • § 78 Definisjon

“En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.”

Utformingen av en fremtidsfullmakt er underlagt formkrav. Det innebærer at enkelte vilkår må være oppfylt for at fremtidsfullmakten er gyldig. Fullmakten skal blant annet være skriftlig og bevitnes.

Ring oss