Straffesak når siktede er under 15 år

En straffesak i denne sammenheng legger jeg til grunn er når et barn under 15 år er under etterforskning for et straffbart forhold eller det straffbare forholdet skjedde før vedkommende fylte 15 år. Dette er spesielt ettersom den straffbare lavalderen er 15 år og vedkommende barn ikke vil kunne straffes for sine handlinger. 

Så hvorfor i det hele tatt etterforske saker mot barn som ikke kan straffes? 

  • Det vil i mange situasjoner være viktig for både siktede og fornærmede, men også andre nærstående, å få klarhet i hva som har skjedd. Ikke minst for å hjelpe de involverte.
  • Siktede kan komme i politiets register.
  • Barnevernet og andre som skal hjelpe har ofte ikke samme evne til å få frem faktum i en sak som f.eks politiet med bruk av kompetansen til Barnehusene. 
  • Fornærmede kan få voldsoffererstatning selv om siktede er under 15 år og ikke kan straffes. 
Ring oss