Hva er BUFETAT?

På BUFETAT sine hjemmesider fremgår det at; «Vi jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Barne-, ungdoms og familieetaten er organisert i et direktorat og fem underliggende regioner Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.» BUFETAT er bl.a. øverste organ for barnevernstjenestene og for familievernkontorene.

Continue reading »