Kan arbeidsmiljøloven fravikes?

Mange lover og lovbestemmelser kan fravikes ved avtale. Disse kaller vi deklaratoriske lover eller lovbestemmelser. De lover eller lovbestemmelser som ikke kan fravikes kaller vi for preseptoriske. Noen lover er preseptoriske (ufravikelige) bare til fordel for den ene parten, som oftest den svake part. Et eksempel på dette er husleieloven som ikke kan fravikes til ulempe for leietaker. Hva da med arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljøloven er, slik som husleieloven, preseptorisk til fordel for arbeidstaker. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven (aml) § 1-9 og betyr at man bare…

Continue reading »