Har deltidsansatte fortrinnsrett?

Ja, etter arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) har arbeidstakere som er deltidsansatt rett til utvidet stilling fremfor nyansettelser. Det er et vilkår at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen og at bruk av fortrinnsretten ikke vil medføre vesentlige ulemper for bedriften. Arbeidsmiljøloven § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte (1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. (2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke…

Continue reading »

Krav på forhandlinger med arbeidsgiver

En arbeidstaker som er uenig i at han er oppsagt eller avskjediget har rett til å kreve et møte med arbeidsgiver for å forhandle dersom han mener oppsigelsen eller avskjeden er ulovlig, at det er et brudd på lovregler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. Samme rett til å kreve forhandlinger har arbeidstaker dersom han vil kreve erstatning for ulovlig avskjed eller oppsigelse mm. Arbeidsmiljøloven § 17-3. Rett til å kreve forhandlinger (1) Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende…

Continue reading »

Tilsyn med arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er vid og inneholder bestemmelser på en rekke områder i arbeidslivet. Mange kommer bare i kontakt med arbeidsmiljøloven når det er spørsmål om oppsigelse eller avskjed, men arbeidsmiljøloven inneholder mange bestemmelser også om arbeidsmiljøet. Men hvem fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt? Det følger av kapittel 18 og § 18-1 at det er Arbeidstilsynets oppgave å føre tilsyn med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet kan også oppnevne sakkyndige til å utføre kontroller. Arbeidsmiljøloven § 18-1. Arbeidstilsynet (1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i…

Continue reading »

Når må en virksomhet ha verneombud?

Det korte svaret er når det er 10 arbeidstakere eller mer. Arbeidsmiljøloven § 6-1. Plikt til å velge verneombud (1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret…

Continue reading »

Hvilket vern har arbeidstaker mot gjengeldelse ved varsling?

Arbeidsmiljøloven har lagt til en bestemmelse med ikrafttredelse 1. juli 2017 hvor det fremgår at gjengjeldelse mot varsler er forbudt. Arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet…

Continue reading »

Oppsigelsesfrister i arbeidsforhold

Hvor lang oppsigelsesfrist man har etter arbeidsmiljøloven avhenger av om man er i prøvetid eller fast stilling, samt hvor lenge man har jobbet i bedriften. Man kan også avtale bedre vilkår for arbeidstaker enn lovens utgangspunkt. For fast stilling gjelder: Utgangspunktet er en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.Hvis arbeidstaker har stått i stillingen i minst fem sammenhengende år er oppsigelsesfristen to måneder. Hvis arbeidstaker har stått i stillingen i minst ti sammenhengende år er oppsigelsesfristen tre måneder. Hvis arbeidstaker har stått i stillingen i minst…

Continue reading »

Gjelder arbeidsmiljøloven for fiskere ombord på skip?

Nei, arbeidsmiljøloven gjelder ikke for fiskere ombord på skip. Dette følger av den negative avgrensningen i arbeidsmiljøloven § 1-2 (2) bokstav a. Arbeidsmiljøloven § 1-2. Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven er: a)sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip, b)militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for…

Continue reading »

Kan arbeidsmiljøloven fravikes?

Mange lover og lovbestemmelser kan fravikes ved avtale. Disse kaller vi deklaratoriske lover eller lovbestemmelser. De lover eller lovbestemmelser som ikke kan fravikes kaller vi for preseptoriske. Noen lover er preseptoriske (ufravikelige) bare til fordel for den ene parten, som oftest den svake part. Et eksempel på dette er husleieloven som ikke kan fravikes til ulempe for leietaker. Hva da med arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljøloven er, slik som husleieloven, preseptorisk til fordel for arbeidstaker. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven (aml) § 1-9 og betyr at man bare…

Continue reading »

Hva gjør et verneombud?

Verneombud er et begrep man ofte møter på større arbeidsplasser. Hva verneombudets oppgaver er fremgår av arbeidsmiljøloven § 6-2   Arbeidsmiljøloven § 6-2. Verneombudets oppgaver (1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. (2) Verneombudet skal særlig påse: a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter…

Continue reading »

Hva er formålet med Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)?

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) sitt formål er nedfelt i lovens første bestemmelse, § 1-1: Arbeidsmiljøloven § 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i…

Continue reading »