Frist for å kreve forhandlinger når du er oppsagt

Dersom du mottar en oppsigelse fra arbeidsgiver så er det en rekke formkrav som skal følges. Deriblant skal det fremgå at du har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen for å kreve forhandlinger er 14 dager fra oppsigelsen fant sted evt. lovens andre utgangspunkter (arbeidsmiljøloven § 17-3 (2)): Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra oppsigelsen eller avskjeden fant sted,arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker om fortrinnsrett til ny stilling,arbeidstaker…

Continue reading »

Oppsigelsesfrist under permittering

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når man er permittert? Svaret følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (9):Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale.

Continue reading »

Hvor mye ferie har jeg rett på?

Hvis du er under 60 år har du krav på 25 virkedager ferie i året. Hvis bedriften ikke har virke den aktuelle dagen (arbeidsstedet er stengt) så teller ikke denne dagen med. Søndager og lovbestemte helge- og helligdager teller ikke som virkedag. Altså ender vi opp med en hovedregel om at ferieuker er 5 dager. Altså at retten til 25 dager summeres opp til 5 uker. Hvis bedriften likevel har stengt en virkedag teller dette ikke med som feriedag. Noen tenker at 25 dager gjelder…

Continue reading »

Hva regnes som nattarbeid i norsk lov?

Nattarbeid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-11 og som hovedregel regnes arbeid mellom kl 2100 og 0600 som nattarbeid. Det er likevel noen unntak. § 10-11.Nattarbeid (1) Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 er nattarbeid. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 0000 og kl. 0600. Som nattarbeid regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom kl. 0600 og kl. 0000. (2) Nattarbeid er ikke tillatt…

Continue reading »

Hva må en arbeidskontrakt inneholde?

Arbeidsmiljøloven stiller minstekrav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde. Hva avtalen som et minimum må inneholde fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-6. Arbeidsmiljøloven § 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen (1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder: a)partenes identitet, b)arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver, c)en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, d)tidspunktet…

Continue reading »

Arbeidstid for barn / personer under 18 år

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som regulerer særskilt arbeidstiden til personer under 18 år og egne regler for barn under 15 år. Bestemmelsen som regulerer arbeidstiden for barn under 18 år finner du i arbeidsmiljøloven § 11-2: Arbeidsmiljøloven § 11-2. Arbeidstid (1) Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen. (2) For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige: a)2 timer i døgnet på dager med undervisning og…

Continue reading »

Er det krav om at arbeidsavtaler må være skriftlige?

Ja, det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal være skriftlige avtaler i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold som varer i mer enn 1 mnd skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest 1 mnd etter at arbeidsforholdet begynte. Hvis arbeidsavtalen varer kortere enn 1 mnd skal arbeidsavtalen foreligge umiddelbart. Arbeidsmiljøloven § 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale (1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av…

Continue reading »

Har deltidsansatte fortrinnsrett?

Ja, etter arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) har arbeidstakere som er deltidsansatt rett til utvidet stilling fremfor nyansettelser. Det er et vilkår at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen og at bruk av fortrinnsretten ikke vil medføre vesentlige ulemper for bedriften. Arbeidsmiljøloven § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte (1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. (2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke…

Continue reading »

Krav på forhandlinger med arbeidsgiver

En arbeidstaker som er uenig i at han er oppsagt eller avskjediget har rett til å kreve et møte med arbeidsgiver for å forhandle dersom han mener oppsigelsen eller avskjeden er ulovlig, at det er et brudd på lovregler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. Samme rett til å kreve forhandlinger har arbeidstaker dersom han vil kreve erstatning for ulovlig avskjed eller oppsigelse mm. Arbeidsmiljøloven § 17-3. Rett til å kreve forhandlinger (1) Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende…

Continue reading »

Tilsyn med arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er vid og inneholder bestemmelser på en rekke områder i arbeidslivet. Mange kommer bare i kontakt med arbeidsmiljøloven når det er spørsmål om oppsigelse eller avskjed, men arbeidsmiljøloven inneholder mange bestemmelser også om arbeidsmiljøet. Men hvem fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt? Det følger av kapittel 18 og § 18-1 at det er Arbeidstilsynets oppgave å føre tilsyn med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet kan også oppnevne sakkyndige til å utføre kontroller. Arbeidsmiljøloven § 18-1. Arbeidstilsynet (1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i…

Continue reading »