Forsvarlighetskravet i barnevernloven

Etter barnevernloven § 1-4 skal «tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.» Kravet til forsvarlige tjenester er en rettslig standard og må ses opp mot gjeldende praksis og retningslinjer. Hvis barneverntjenesten har handlet i strid med retningslinjer i rundskriv vil dette være et sterkt argument for at de har handlet uforsvarlig. I forarbeidene til bestemmelsen skrives det følgende merknad til bestemmelsen: «Bestemmelsen lovfester barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak og omfatter både det kommunale og det statlige barnevernet. Kravet om…

Continue reading »

Særlig farlig skolevei

Førsteklassinger har rett på skoleskyss hvis de bor mer enn to kilometer fra skolen. Andre elever i grunnskolen har rett til skoleskyss hvis de bor mer enn fire kilometer fra skolen. Dette følger av opplæringsloven § 7-1. For elever i videregående skole er grensen satt til seks kilometer.  Hvis elevene bor nærmere skolen, kan de likevel ha rett til skoleskyss hvis skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Enkelte skoleveier er bare farlige om vinteren. Skoleskyssen skal være organisert på en trygg måte. Manglende bussholdeplass på…

Continue reading »

Regelverk mht mobbing i skolen

I opplæringslova § 9a-3 reguleres barns rettigheter knyttet til det psykososiale miljøet. Bestemmelsen pålegger skolen å jobbe for at den enkelte eleven skal oppleve trygghet og sosialt tilhør. Å jobbe for er et krav til aktiv handling og det er ikke tilstrekkelig å jobbe mot mobbing. Skolen skal altså gå aktivt inn for at elevene skal ha det bra psykososialt. Bestemmelsen pålegger hver enkelt ansatt i skolen å gripe inn i mobbing dersom det er nødvendig. Forøvrig foreligger en plikt om å varsle skolens ledelse.…

Continue reading »

Barnekonvensjonen i kortversjon (Redd barna)

Redd barna er en organisasjon som jobber for barns rettigheter i tråd med de konvensjoner som er inngått gjennom FN og andre organer. Redd barna har laget en kortversjon av FNs barnekonvensjon som du kan finne på deres nettsider ved å trykke her: Barnekonvensjonen i kortversjon Noen eksempler fra kortversjonen: 9. Holde familien sammen Barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste. 12. Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett…

Continue reading »