Forskjellen på et forloddskrav og skjevdelingskrav etter ekteskapsloven

En viktig forskjell mellom forloddskrav og skjevdelingskrav er at forloddskrav er noe «ektefellen» kan kreve. Dette innebærer at en arvinger ved skifte etter dødsfall ikke kan kreve eiendelene som forlodd.

Når noe holdes utenfor delingen som forloddskrav innebærer det at verdien av eiendelen må ses bort fra i det videre oppgjøret. Når en verdi skjevdeles vil det innebære at ektefellen beholder både verdien av tingen.

Denne forskjellen får betydning fradrag for gjeld, men ikke for eiendeler som holdes utenfor som forloddskrav etter ekteskapsloven § 61 bokstav b) eller c). Disse eiendelene skal behandles som skjevdelingsmidler når det gjelder fradrag for gjeld. Dette følger av ekteskapsloven § 58 tredje ledd bokstav b).

Dette får den konsekvens at gjeld knyttet til barnas eiendelers om kan kreves uttatt som forlodd etter ekteskapsloven § 61 bokstav e) skal regnes som annen gjeld etter ekteskapsloven § 58 bokstav c).

Advokatfirmaet Wulff