Proklama ved skifte: Viktigheten av kunngjøring og fristsettelser

Når et dødsbo skal skiftes, er proklama en viktig del av prosessen. Proklama reguleres av skiftelovens kapittel 12, og dens hensikt er å kunngjøre dødsboets eksistens og gi kreditorene en mulighet til å melde krav. La oss se nærmere på hvordan proklama fungerer og hvilke frister som gjelder.

For det første må proklama kunngjøres på en måte som gir allmennheten tilstrekkelig informasjon. Ifølge loven skal proklamaet kunngjøres to ganger, med minst en ukes mellomrom, i Norsk Lysingsblad og i en avis som er alminnelig lest på stedet. Det er ikke nødvendig at kunngjøringen skjer i samme avis begge gangene.

I selve kunngjøringen blir kreditorene gitt en frist på 6 uker til å melde krav mot avdødes bo. Denne fristen regnes fra siste innrykk i proklama. Det er viktig å merke seg at krav som ikke meldes innen fristen, vil falle bort. Det er imidlertid viktig å merke seg at proklamaet ikke gjelder for pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.

I tilfeller der et dødsbo skal skiftes privat, er det nødvendig for arvingene å påta seg ansvaret for avdødes gjeld samt formue. Men før man tar på seg dette gjeldsansvaret, kan det være hensiktsmessig å få en avklaring på gjeldens omfang. For å oppnå dette kan arvingene be retten om å utstede et preklusivt proklama. Alternativt kan proklama også utstedes etter at arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, men da må arvingene selv ta initiativet.

Dersom en arving ønsker at retten skal utstede proklama før boet overtas til privat skifte, må dette gjøres skriftlig ved å henvende seg til retten og samtidig betale gebyret for proklama.

Proklama er dermed en viktig mekanisme som sikrer at kreditorene får anledning til å melde sine krav og at skiftet av dødsboet kan foregå på en ryddig og rettferdig måte. Det er derfor avgjørende å forstå prosessen rundt proklama og følge de fastsatte fristene for å sikre at skiftet blir gjennomført på riktig måte.

Ring oss