Hva kommer på politiattesten?

Hvilke opplysninger som kommer på politiattesten er avhengig av hvilken type politiattest du trenger. Politiregisterloven skiller mellom ordinær- , uttømmende, utvidet- og begrenset politiattest. Politiregisterloven § 40 om ordinær politiattest: 1.  Med mindre annet er særskilt angitt i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov, skal det utstedes ordinær politiattest. 2.  Med mindre annet fremgår av nr. 5, 6 eller 7, skal det i ordinær politiattest oppgis a)         dom på betinget og ubetinget fengsel, b)         dom på forvaring,​ eventuelt sikring, c)         dom på samfunnsstraff,​…

Continue reading »

Lover og lovendringer som ble satt i kraft 1. juli 2014

Lovdata.no skriver på sine nettsider; «Blant lovene og endringslovene, som er listet under, er det svært variert hva som endres og hvilke virkninger dette får for den enkelte. For eksempel politiregisterloven som skal regulere politiets behandling av opplysninger. Det innføres røykeforbud i lokaler og transportmidler og tobakksforbud i barnehager og skoler ved å endre tobakksskadeloven. Andre endringer får virkning for småbarnsforeldre, den forbeholdte mødrekvoten og fedrekvoten blir redusert, dette gjøres ved å endre folketrygdloven. Ved å endre legemiddelloven beskyttes befolkningen mot falske legemidler, og endringen…

Continue reading »