Valg av Verneombud ifølge Forskriften om Organisering, Ledelse og Medvirkning

Verneombudet spiller en avgjørende rolle i å opprettholde et trygt og produktivt arbeidsmiljø. I Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning er det etablert spesifikke retningslinjer for valg av verneombud.

For å sikre at verneombud har relevant forståelse for arbeidsmiljøet, skal verneombudene velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. I tillegg til erfaring, er representasjon også et viktig element i denne prosessen. Forskriften foreskriver at verneombudene skal velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde.

Det er imidlertid unntak for visse situasjoner. For eksempel, dersom en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne innen et verneområde, kan fagforeningen utpeke verneombudet. Der flere fagforeninger samlet organiserer flertallet av arbeidstakerne, men ingen enkelt fagforening organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.

For å sikre rettferdige og transparente valg, styrer et valgstyre hele prosessen. Valgstyret, som består av en til tre personer, er utpekt av arbeidsmiljøutvalget. Hvis det ikke finnes et arbeidsmiljøutvalg, blir valgstyret utpekt av lokal fagforening.

Hvis arbeidstakere motsetter seg å velge verneombud, gir forskriften arbeidsgiveren rett til å utpeke verneombud. Dette verneombudet fungerer inntil arbeidstakerne har valgt et verneombud i henhold til reglene, men ikke lenger enn to år om gangen.

Ring oss