Hva er rollen til kreditorutvalget og bostyre?

I en konkurssituasjon, hvor økonomiske utfordringer har nådd et kritisk punkt, kommer rettssystemet inn som en sentral aktør for å sikre en rettferdig og ordnet behandling av saken. Blant de mange aspektene som må vurderes, spiller kreditorutvalget og bostyreren en betydningsfull rolle. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 83 fastsetter retningslinjene for oppnevning og funksjon av kreditorutvalget og bostyreren, og i dette innlegget vil vi utforske dette temaet nærmere.

Kreditorutvalget, sammensatt av ett til tre medlemmer, utvalgt blant fordringshaverne eller deres representanter, tar en sentral posisjon i konkurssaken. Dens rolle blir spesielt viktig når boets størrelse eller kompleksitet krever det. I tilfeller hvor ansatte også er berørt, skal det oppnevnes en representant for de ansatte som medlem av kreditorutvalget, og i en slik situasjon kan utvalget bestå av opptil fire medlemmer.

Bostyreren, på den annen side, er en nøkkelaktør som arbeider tett sammen med kreditorutvalget. Sammen utgjør de bostyret, som har ansvaret for å håndtere de økonomiske aspektene av konkursen. Bostyreren skal sikre skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale, foreta registrering og verdsetting av eiendelene, og iverksette nødvendige tiltak for å sikre boets verdier.

Dersom retten ikke allerede har utnevnt kreditorutvalget i henhold til § 77, blir fordringshaverne gitt anledning til å komme med uttalelser på første skiftesamling om oppnevnelse av et kreditorutvalg og sammensetningen av det. Retten tar også hensyn til bostyrerens syn på spørsmålet. Det er verdt å merke seg at rettens beslutning om oppnevning av kreditorutvalget ikke kan ankes.

Konkursloven § 83 legger dermed et fundament for en velstrukturert og rettferdig behandling av konkurssaker ved å definere kreditorutvalgets rolle og bostyrerens ansvar. Disse aktørene samarbeider for å ivareta rettighetene til alle involverte parter og sørge for at boet blir behandlet på en ordentlig måte.

Ring oss