Prosedyrer for meldeplikt ved dødsfall i Norge

Når en person dør, er det viktig at det formelle aspektet ved dødsfallet blir håndtert på en strukturert og lovlig måte. Dette blogginnlegget vil forklare meldeplikten som påhviler visse individer ved dødsfall, og hvilke opplysninger som skal inkluderes i dødsmeldingen til tingretten.

1. Meldeplikt ved dødsfall

I Norge er det bestemt at dødsfall skal meldes til tingretten i området der den avdøde var bosatt. Dersom det er uklart hvor den avdøde var bosatt, skal dødsfallet meldes til tingretten med hvilken den avdøde hadde nærmest tilknytning. Dette kan gjøres på et fastsatt skjema, med mindre legen melder dødsfallet digitalt.

2. Hvem har meldeplikt?

Meldeplikten påhviler den legen som utstedte dødsattesten, ektefelle, samboer, de nærmeste slektningene, testamentsarvinger etter den avdøde, eller en person som var til stede ved dødsfallet.

3. Hva skal dødsmeldingen inneholde?

Meldeplikten innebærer at det skal gis opplysninger om:

a. den avdødes fulle navn, kjønn, fødselsnummer og fødested

b. den avdødes bostedskommune og adresse

c. den avdødes sivilstand, herunder om den avdøde var gift, skilt, enke eller enkemann, separert eller samboer

d. den avdødes statsborgerskap

e. navn, personnummer og kontaktopplysninger for den som melder.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom disse opplysningene allerede er meldt av legen, eller de kan innhentes gjennom registre eller på annen måte, faller meldeplikten bort.

Ring oss