Skiftetakst

Skiftetakst er takst som foretas av tingretten hvis det er uenighet om verdien av en eiendel ved skifte av dødsbo eller oppgjør etter ekteskapsloven. Bestemmelsene om skiftetakst er inntatt i skifteloven § 125

§ 125.Er det ved skifte av dødsbo eller oppgjør etter ekteskapsloven uenighet om verdien av en eiendel, skjer verdsettelsen ved skiftetakst hvis ikke noe annet er avtalt. Taksten skal svare til eiendelenes omsetningsverdi når ikke annet er særskilt bestemt.

Skiftetakst hører under tingretten som herunder tiltres av skjønnsmedlemmer. Dommeren styrer og deltar i taksten dersom noen gjør gjeldende rett til på skifte å overta eiendom i kraft av odels- eller åsetesrett eller dommeren ellers finner grunn til det. I så fall settes retten med to eller fire skjønnsmedlemmer etter dommerens bestemmelse. Ellers holdes taksten av tre skjønnsmedlemmer alene, med påfølgende avhjemling i rettsmøte.

Taksten kan fremmes selv om partene uteblir. Kostnadene ved skiftetakst bæres av boet. For øvrig får skjønnslovens​ bestemmelser om skjønn tilsvarende anvendelse så langt de passer på skiftetakst.

Overtakst hører under tingretten, men settes med en annen dommer enn den som har holdt skiftetaksten. Ved overtakst deltar fire skjønnsmedlemmer. Dommeren styrer og deltar alltid i overtaksten. Overtaksten kan fremmes selv om partene uteblir. Spørsmålet om betaling av omkostningene ved overtaksten avgjøres etter reglene i tvisteloven​ kapittel 20. For øvrig får skjønnslovens regler om overskjønn tilsvarende anvendelse så langt de passer på overtakst.

Hvor forkynnelse er foreskrevet, kan det ved skiftetakst og overtakst i stedet gis meddelelse

Høyesterett har i en avgjørelse inntatt i Rt. 2005 s. 1299 gitt en redegjørelse for utviklingen av reglene om skiftetakst og dens rettsvirkninger. Høyesterett kom frem til at skiftetaksten har alminnelige rettsvirkninger,  slik at ny takst bare kan kreves etter reglene om gjenåpning etter tvistelovens bestemmelser. 

Skiftetakst kan kreves både ved offentlig og privat skifte. Dette gjøres ved at det sendes en begjæring om skiftetakst til tingretten. Kostnadene til skiftetakst bæres av boet og kan fort bli en kostbar prosess. 

Rettsgebyrloven § 11 fastsetter kostnadene til skiftetakst:

§ 11.For behandling av skjønn og takster som styres av en dommer ved de alminnelige domstoler eller en dommer i jordskifterettenbetales 5 ganger rettsgebyret for hver dag eller del av dag som skjønnet varer. Ved gebyrberegningen tas ikke med dager da bare skjønnsmedlemmene er samlet til gransking eller verdsettelse.

Trekkes saken tilbake eller på annen måte avsluttes før første rettsmøte er holdt, betales 2 ganger rettsgebyret.

For overskjønn og overtakster gjelder de samme gebyrregler som for skjønn og takster

Er du usikker på om du bør begjære skiftetakst i forbindelse med skifteoppgjør i ekteskap eller arveoppgjør? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktet samtale. Vi står klare til å hjelpe deg på telefon 751 75 800 eller vår gratistjeneste: Gratis kontaktskjema