Fravalg av revisjon

  Aksjeselskaper kan på nærmere vilkår beslutte å ikke revidere sine årsregnskaper. Dette gjelder i hovedsak for små aksjeselskaper med under 10 årsverk og inntekt under en viss sum. Fravalg av revisjon reguleres i aksjelovens § 7-6, som har følgende ordlyd: 7-6.Beslutning om å unnlate revisjon​ (1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring​ beslutte at selskapets årsregnskaper​ for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven​ dersom 1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift, 2. selskapets balansesum…

Continue reading »

Bruker noen ditt foretaksnavn?

Retten til et foretaksnavn følger av foretaksnavneloven. I foretaksnavneloven § 2-1 heter det «Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver.» Hva kan du gjøre dersom noen benytter ditt foretaksnavn? Du har flere muligheter: Du kan klage til Foretaksregisteret. Dette gjelder kun dersom ditt eget foretaksnavn allerede er sendt inn til registrering eller allerede registrert, og kun dersom det blir registrert et identisk foretaksnavn i Foretaksregisteret.…

Continue reading »

Starte egen bedrift?

Her er noen lovverk som kan hjelpe deg på vei: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven] Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)  

Continue reading »

Stifte eget firma?

Advokatfirmaet Wulff hjelper deg med å stifte ditt firma. Vi rådgir hvilken selskapsform som er best for deg og vi kan registrere selskapet for deg. Vår jurist på feltet, Line Einrem, har tidligere jobbet i Brønnøysundregistrene og er særlig kvalifisert til å lede deg gjennom startfasen. Har du spørsmål kan du ta kontakt på telefon 751 75 800 eller send e-post til line@advokatwulff.no    

Continue reading »

Ikke alle aksjeselskaper trenger revisor

Generalforsamlingen kan gi styret i aksjeselskapet fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. På denne måten kan selskapet frigjøre midler som ellers ville gått til betaling av revisor. Vilkårene for å velge bort revisor følger av aksjeloven § 7-6. Utgangspunktet er at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte å unnlate revisjon hvis driftsinntektene til den samlede virksomheten i selskapet er mindre enn fem millioner kroner balansesummen til selskapet er mindre enn 20 millioner kroner, og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger…

Continue reading »