Ansatt i virksomhet som har gått konkurs?

konkursradetKonkursrådet har utarbeidet informasjon til personer som er ansatt i virksomhet som har gått konkurs.

Temaene som du får svar på på Konkursrådet sine sider er:

1. Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen
2. Lønnskravenes stilling i konkurs
3. Lønn i oppsigelsestiden
4. Feriepenger
5. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget
6. Fordelingen av midler i konkursboet
7. Den statlige lønnsgarantiordningen
8. Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen?
9. Hvordan skal kravet fremsettes?
10. Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen
11. Midler til livsopphold mens behandlingen av lønnskravet
12. Hva skjer med arbeidet ditt?
13. Boet trer ikke inn i avtalen
14. Boet velger å tre inn i avtalen
15. Hva skjer med arbeidet ditt dersom virksomheten overdras?
16. Representasjon i bostyret og på skiftesamlinger
17. Hva kan du forlange av bostyreren?
18. Dine plikter overfor bostyreren

Lov om Eiendomsmegling

meglerwulffEn bransje som er mye omtalt og til tider har et rykte som tilsier behov for regulering er eiendomsmeglere. Lov om eiendomsmegling regulerer de fleste aspekter ved eiendomsmeglerdriften. I eiendomsmeglerloven kan du bl.a. finne ut følgende:

«Eiendomsmegling mot godtgjørelse kan bare drives:
1. av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet (eiendomsmeglingsforetak), jf. § 2-3 første ledd eller
2. i medhold av norsk advokatbevilling, når advokaten har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222.»

«Tittelen «statsautorisert eiendomsmegler» kan ikke benyttes.»

«I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det ikke settes som vilkår at oppdragsgiveren inngår avtale om ytelser som ikke står i rimelig sammenheng med oppdraget.»

«Det kan ikke avtales et provisjonsbasert vederlag hvor den prosentsats som skal betales av kjøpesummen øker med kjøpesummens størrelse.»

 

Konkursboet Johansen & Michalsen AS

JohansenMichalsenAdvokat Christian Wulff Hansen er i dag, 11.07.2014 som bostyrer for konkursboet Johansen & Michalsen AS.

Opplysninger om boet hentet fra Brønnøysundregistrene

Organisasjonsnummer:
913 884 868

Navn/foretaksnavn:
JOHANSEN & MICHALSEN AS KONKURSBO

Organisasjonsform:
Konkursbo

Forretningsadresse:
Søderlundmyra 14
8622 MO I RANA

Kommune:
RANA

Postadresse:
v/Adv. Christian Wulff Hansen
Postboks 18
8651 MOSJØEN

Registrert i Enhetsregisteret:
11.07.2014

Stiftelsesdato:
10.07.2014

Bostyrer:
Christian Wulff Hansen

Virksomhet/art/bransje:
Konkursbo.

Næringskode(r):
46.650 Engroshandel med kontormøbler

Pågripelse og Fengsling

advokatwulffforsvarerStraffeprosessloven § 171

Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når:

1) det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler,
2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,
3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,
4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende.

Når det er reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, eller det er sannsynlig at slik sak vil bli reist, kan pågripelse skje uansett om straff kan idømmes, såfremt vilkårene i første ledd for øvrig foreligger. Det samme gjelder når det er avsagt dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Lover og lovendringer som ble satt i kraft 1. juli 2014

wLovdata.no skriver på sine nettsider;

«Blant lovene og endringslovene, som er listet under, er det svært variert hva som endres og hvilke virkninger dette får for den enkelte. For eksempel politiregisterloven som skal regulere politiets behandling av opplysninger. Det innføres røykeforbud i lokaler og transportmidler og tobakksforbud i barnehager og skoler ved å endre tobakksskadeloven. Andre endringer får virkning for småbarnsforeldre, den forbeholdte mødrekvoten og fedrekvoten blir redusert, dette gjøres ved å endre folketrygdloven. Ved å endre legemiddelloven beskyttes befolkningen mot falske legemidler, og endringen i ferieloven gir rett til å overføre ferie til neste år hvis man blir syk i ferien. Til nå har det vært forbudt å fremstille alkohol på Svalbard, loven som regulerte dette blir opphevet, så nå vil det bli etablert bryggeri både i Longyearbyen og i Barentsburg. Lov om konfliktrådsbehandling innfører to nye strafferettslige reaksjoner, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktrådet, i tillegg til at loven tar mer hensyn til offeret og andre berørte i sakene. Alvorlige forbrytelser vil ikke lenger foreldes, dette gjøres ved å endre straffeloven fra 1902. Dette er noen eksempler på endringene som settes i kraft, ved å gå inn på artikler publisert på Lovdata finnes mer informasjon om de enkelte lovene.»

 

Du finner hele saken og listen over lover og endringer hos Lovdata.no

Arveloven § 19 – Uskifte

ReiseWulff(Arveloven kapittel kapittel 3)

Arveloven § 19 regulerer hvilke grenser som gjelder for gjenlevende som sitter i usikftet bo. dette er en mye brukt bestemmelse da vi som advoater ofte møter på situasjoner der eiendom eller andre store verdier er ført ut av uskifteboet uten at betalingen står i forhold til verdien.

 

§ 19. Attlevande ektemake som sit i uskift bu, må ikkje utan samtykke frå arvingane gi bort fast eigedom, eller gi andre gåver som står i mishøve til formuen i buet. 

Har ektemaken gitt slik gåve utan samtykke, kan kvar av arvingane få gåva omstøytt ved dom dersom gåvemottakaren skjøna eller burde ha skjøna at ektemaken ikkje hadde rett til å gi gåva. Søksmål må reisast innan eitt år etter at arvingen fekk kunnskap om gåva.

Blir kravet om omstøyting gjort gjeldande medan buet er under offentleg skifte, kan det avgjerast av tingretten i samsvar med lov om skifte § 11 andre ledd. Kravet må være sendt inn til tingretten innan eitt år etter at arvingen fekk kunnskap om gåva.

Det som framanfor er fastsett om gåver, gjeld og for sal eller anna som inneheld ei gåve.

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Veileder Q-15/2004 hvor temaet er «saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn» er fortsatt den sist publiserte veilederen om gjennomføring av barnefordelingssaker for domstolene. I møte med flere tingretter kan det virke som at domstolene ikke har satt seg inn i veilederen utgitt av Barne- og familiedepartementet.

Av viktige føringer du finner i denne veilederen er:

Også når det gjelder domstolens egne ressurser vil det kunne være
nødvendig med en viss tilrettelegging. Den enkelte dommer bør ha
engasjement og interesse for sakstypen og behandle et tilstrekkelig
antall saker til å opparbeide seg erfaring og holde sine kunnskaper ved
like. I Ot. prp. side 76 andre spalte gis det enkelte antydninger om spesialisering,
og kanalisering av barnefordelingssaker til spesielt interesserte
dommere, noe som antas ikke å komme i strid med det såkalte
tilfeldighetsprinsippet. Avhengig av domstolens størrelse og sammensetningen
av dommerstaben, anbefales det at det etableres ordninger
for tildeling av saker og beredskap for innkomne saker av denne typen.

 

Om saken skal stanses formelt etter avtale eller bare stilles i bero, vil
bl.a. avhenge av prøveperiodens varighet. Varer prøveperioden mer
enn 6 måneder, vil avtalt stansing etter tvistemålsloven § 105 i utgangspunktet
kunne være aktuelt. Etter tvistemålsloven § 109 første ledd første
punktum, kan det ikke finne sted prosesshandlinger mens saken er
stanset, med unntak for prosesshandlinger som utspringer av selve
stansingen. Det er viktig at partene orienteres om dette, og at prøveperiodens
varighet styres av hva som er best for barnet og ikke tingrettenes
saksavviklingsstatistikk.

I møtene bør advokatinnlegget være kort og ikke prosederende. Advokaten må i det saksforberedende
møte være i stand til å fange opp de signaler som gis og
fortløpende vurdere forslag til tiltak. Dette avviker fra advokatens noe
mer stringente rolle i ordinære saksforberedende møter. Advokaten
bør vise distanse, men samtidig ivareta forholdet til sin klient slik at klientens
rasjonelle side representeres. Det er viktig at advokaten er åpen
for å erkjenne annet perspektiv på konflikten enn klientens og formidle
dette til egen klient. For at meklingen skal bli vellykket, må advokaten
bidra aktivt med forslag til løsning og rådgi retten ved valg av tiltak.
Advokaten må likevel ikke frata seg muligheten til å opprettholde sin
klients opprinnelige standpunkt og senere prosedere på dette.

 

Sommervikar Vilde Nergård

I juli og deler av august 2014 har vi sommervikar som tar telefonene, tar imot kunder og besøkende, og bistår med å holde hjulene i gang mens sekretær Aina Tangstad og advokatfullmektig June DeBadts er på ferie. Vilde Nergård studerer juss på universitetet i Tromsø og skal være her sammen med oss frem til 10. august.

§ 5-2 – varsel

Hva er et § 5-2 varsel?

I tvisteloven § 5-2 heter det:

§ 5-2.Varsel om krav og grunnlag for kravet

(1) Før sak reises, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget.
(2) Den som mottar varslet, skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Bestrides kravet helt eller delvis, skal grunnlaget for dette angis. Mener parten på sin side å ha krav mot den som har gitt varslet, skal parten samtidig skriftlig varsle om sitt krav og grunnlaget for det og oppfordre den annen part til å ta stilling til dette.
(3) Skriftlig varsel etter første og annet ledd skal være på papir til private parter hvis ikke annet er avtalt eller partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig kommunikasjon vanligvis skjer elektronisk.

 

Advokatfirmaet Wulff
Advokatfirmaet Wulff

I saker etter barneloven om fast bosted, samvær og foreldreansvar er det et unntak fra denne regelen. Mange advokater som har lite erfaring med barnerettsprosess varsler om stevning med henvisning til § 5-2. Dette er aldri riktig henvisning. I saker etter barneloven er det krav om meklingsattest for å kunne ta en sak til retten. Dette følger av barneloven § 56, 2. ledd at «Eit vilkår for å reise sak etter første stykket er at foreldra kan leggje fram gyldig meklingsattest.»

I forarbeidene til tvisteloven (ot.prp. nr 51) heter det:

Når en sak er meklet i forliksrådet eller har vært behandlet i en tvisteløsningsnemnd, vil det vesentligste av pliktene om varsel og opplysning om krav, grunnlag og viktige bevis normalt være oppfylt gjennom saksbehandlingen for det aktuelle organ. Departementet finner ikke grunn til å lovfeste dette slik Regjeringsadvokaten foreslår. 

Videre heter det:

På enkelte rettsfelt er det gitt særlige regler som dels skal legge grunnlaget for en nærmere klarlegging av tvisten, dels for en mulig minnelig løsning. Her vil spesielle lovregler gå foran de generelle reglene i tvisteloven. Et eksempel er reglene i arbeidsmiljøloven § 61 om behandlingsreglene forut for søksmål i tvist om usaklig oppsigelse mv. i arbeidsforhold. Barneloven kapittel 7, som gir regler om mekling som vilkår for saksanlegg, er et annet eksempel