Hvilke sanksjonsmuligheter har Konkurransetilsynet

Ved brudd på konkurranseloven kan både sivil- og strafferettslige sanksjoner anvendes. Etter konkurranseloven § 29 kan Konkurransetilsynet ilegge foretaket overtredelsesgebyr for en rekke overtredelser av loven. I tillegg kan personer straffes for overtredelser av konkurranseloven etter § 32. Foretak som bistår konkurransemyndighetene med oppklaringen av egen eller andres overtredelse kan på nærmere vilkår gis reduksjon eller bortfall av overtredelsesgebyr eller bøter etter § 30 eller § 31 (lempning).

Les mer i dette PDF-dokumentet fra konkurransetilsynet

Barnevernet har seks uker på seg

Det følger av barnevernloven § 4-12 at barnevernet må iverksette vedtaket senest seks uker etter at Fylkesnemndas vedtak foreligger.

§ 4-13.Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse.

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk så snart som mulig. Vedtaket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen når særlige grunner tilsier det.

Når barnevernstjenesten har igangsatt en barnebortføringssak, skal vedtaket om omsorgsovertakelse gjelde for ett år. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen.

10 år som advokat

10åradvokatI dag, 4. januar 2016 feirer Advokat Christian Wulff Hansen 10 år med egen advokatbevilling. For 12 år siden startet han som advokatfullmektig for Advokat Harald Hauso i Mosjøen. Advokat Wulff hansen er utdannet ved Universitetet i Bergen (Candidatus Juris) og ved Bond University i Australia (Master of corporate and commercial law.)

Dommerfullmektiger bør ikke overlates saker om overprøving av fylkesnemndas vedtak

I kjennelse fra Høyesterett av 25.11.2015 understreker Høyesterett at dommerfullmektiger bør ikke overlates saker om overprøving av fylkesnemndas vedtak, jf. Justis- og politidepartementets rundskriv G-1999-46. Denne reservasjonen må ses i sammenheng med det alminnelige kravet om forsvarlig saksbehandling og hensynet til partenes tillit til rettens behandling og avgjørelse.Kjennelsen er kort og kan leses her…

Eiendomsoppgjør

Advokatfirmaet Wulff har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til gjennomføring av eiendomsoppgjør. Vi bistår i arbeidet med utarbeidelse av kjøpekontrakter, oppgjørsinstrukser og alle øvrige dokumenter som må på plass.

Vårt fokus er å sørge for at både kjøper, selger og eventuell finansieringspartner får nødvendig sikkerhet og trygghet ved gjennomføringen av oppgjøret. Advokatene som håndterer eiendomsoppgjør hos Advokatfirmaet Wulff har eiendomsmeglingsforsikring og er registrert hos Finanstilsynet.mockups-new (1021)